Data wydarzenia: 09-12-22

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw oraz projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z  zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

 

Data wydarzenia: 09-12-22

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 848)

 

Data wydarzenia: 08-12-22

w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego

 

Data wydarzenia: 08-12-22

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o fundacji rodzinnej

Data wydarzenia: 08-12-22

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw