Data wydarzenia: 25-08-23
Data końca wydarzenia: 25-08-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 25 sierpnia 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania (numer z wykazu prac legislacyjnych: A513), przekazanym w dniu 23 sierpnia 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości (znak: DLPK-V.454.553.2023), opiniuje projekt pozytywnie.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF
WP.420.76.2023

Data wydarzenia: 25-08-23
Data końca wydarzenia: 25-08-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 25 sierpnia 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (numer z wykazu prac legislacyjnych: B764), przekazanym w dniu 24 sierpnia 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości (znak: DLUS- 1.4601.62.2023), projekt opiniuje pozytywnie.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF
WP.420.77.2023

Data wydarzenia: 25-08-23
Data końca wydarzenia: 25-08-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 25 sierpnia 2023 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo własności przemysłowej


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo własności przemysłowej (numer z wykazu prac legislacyjnych: UD506), przekazanym w dniu 1 sierpnia 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości (znak: DPG-I.437.14.2022), opiniuje projekt pozytywnie.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

WP.420.72.2023

Data wydarzenia: 25-08-23
Data końca wydarzenia: 25-08-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 25 sierpnia 2023 r.


w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (druk senacki nr 1074), przekazanym w dniu 8 sierpnia 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu (znak: SPS-WP.020.218.7.2023), opiniuje projekt pozytywnie.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

(WP.420.74.2023)

Krajowa Rada Sądownictwa – zgodnie z art. 186 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

1. Wykonując swój konstytucyjny obowiązek, Krajowa Rada Sądownictwa po wysłuchaniu na posiedzeniu 28 sierpnia 2023 r. wystąpienia Ministra Sprawiedliwości oraz wystąpień innych członków Rady, odnoszących się do publicznej działalności niektórych sędziów, zwłaszcza działających w ramach stowarzyszeń: „Iustitia” i „Themis”, po raz kolejny przypomina, że na podstawie art. 178 ust. 3 Konstytucji RP sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Konstytucyjny zapis jest permanentnie łamany przez niektórych aktywnych działaczy stowarzyszeń sędziowskich. Władze wspomnianych stowarzyszeń uczestniczą razem z innymi stowarzyszeniami „niesędziowskimi”, takimi jak Komitet Obrony Demokracji i organizacje o podobnym profilu w zgromadzeniach promujących określone postulaty polityczne i światopoglądowe, takie jak np. polityka aborcyjna, LGBT+, ideologia gender. Działalność ta wykracza poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się także na forum Parlamentu Europejskiego. Niektórzy sędziowie wręcz szczycą się kontaktami z Komisją Europejską oraz uczestnictwem w inicjowaniu sankcji przeciwko własnemu Państwu. Działania te są prowadzone pod hasłami obrony praworządności czy niezawisłości rzekomo prześladowanych sędziów.