Zestawienie liczbowe kandydatów na sędziów i asesorów wsa przekazanych do Kancelarii Prezydenta RP:
2018 r. – 88
2019 r. – 340
2020 r. – 409
2021 r. – 893
2022 r. – 24
razem: 1702

Zestawienie liczbowe egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej– kandydatów na asesorów w sądach powszechnych przekazanych do Kancelarii Prezydenta RP:
2018 r. – 86
2019 r. – 61
2020 r. – 80
2021 r. – 241 (do 18 listopada 2021 r.)
razem: 468

Łącznie – w postępowaniach nominacyjnych – w czasie kadencji Krajowej Rady Sądownictwa od marca 2018 r. – zostało przedstawionych Prezydentowi RP 2170 wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego.

Zestawienie liczbowe uchylonych uchwał przez Sąd Najwyższy oraz Naczelny Sąd Administracyjny
2018 r. – 2
2019 r. – 13
2020 r. – 21
2021 r. – 25 (do 17 grudnia 2021 r.)
2022 – 1 – (do 12 stycznia 2022 r.)
razem: 61

W związku doniesieniami prasowymi, jakoby Krajowa Rada Sądownictwa w stanowisku przyjętym w dniu 17.12.2021 r. zakazała sędziom uczestniczenia w akcjach charytatywnych oraz sugestiami, jakoby działanie to było wymierzone w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, uprzejmie informuję, co następuje:

Stanowisko, jakie Krajowa Rada Sądownictwa przyjęła w dniu 17.12.2021 r., zapadło na skutek skargi, która wpłynęła do Rady od osoby prywatnej. Zarzucono w niej sędziom, że zachęcają do wpłat na rzecz akcji charytatywnej prowadzonej przez jedną z organizacji pozarządowych i w zamian oferują możliwość udziału w przedsięwzięciach sportowo-rozrywkowych, w których sami będą uczestniczyli. Takie zachowania sędziów są zdaniem skarżącego bulwersujące i stawiają sędziów, co najmniej, w niezręcznej sytuacji.

Skarga została skierowana do rozpatrzenia do Komisji ds. Etyki, której zadaniem jest ocena, czy konkretne zachowania sędziów naruszają przepisy Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 25/2017 Krajowej Rady Sądownictwa z 13 stycznia 2017 r. Po rozpatrzeniu skargi, Komisja ds. Etyki przyjęła stanowisko, które zostało przyjęte przez Radę. Stanowisko to nie jest więc wymierzone w żadną konkretną akcję charytatywną, a jedynie przypomina sędziom o obowiązujących zasadach etyki zawodowej oraz wskazuje, w jaki sposób mogą w takich akcjach uczestniczyć.

Należy podkreślić, że zgodnie z § 3 Zbioru Zasad sędziemu nie wolno wykorzystywać swego statusu i prestiżu sprawowanego urzędu w celu wspierania interesu własnego lub innych osób. Ponadto §3a Zbioru Zasad stanowi, że sędzia powinien unikać wszelkiego rodzaju kontaktów osobistych i związków ekonomicznych z osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami, a także unikać podejmowania działań w sferze prywatnej, zawodowej i publicznej, które mogłyby rodzić konflikt interesów i przez to negatywnie wpływać na postrzeganie sędziego jako osoby bezstronnej oraz podważać zaufanie do urzędu sędziego. Wreszcie §10 Zbioru Zasad stanowi, że sędzia powinien unikać zachowań, które mogłyby podważyć zaufanie do jego niezawisłości i bezstronności.

Analiza powyższych przepisów nie pozostawia więc żadnych wątpliwości, że sędzia może uczestniczyć w akcjach charytatywnych jedynie jako osoba prywatna. W żaden sposób nie może natomiast wykorzystywać swojego statusu zawodowego, aby w jakikolwiek sposób wspierać organizatorów akcji, uczestniczyć w działaniach promocyjnych, czy też informacyjnych, chociażby po to, aby przyczynić się do większego sukcesu czy też skuteczności  danej akcji. Jak bowiem wynika z treści skargi, o której mowa powyżej, takie zachowania mogą podważać zaufanie do sędziego i budzić obawy, co do jego obiektywizmu i bezstronności.
Szczegółowe motywy przyjętego stanowiska przedstawił na posiedzeniu Rady w dniu 17.12.2021 r.  sędzia dr Jędrzej Kondek. Nagranie jest dostępne na stronie internetowej Rady.

Sędzia Jarosław Dudzicz
Zastępca Rzecznika Prasowego
Krajowej Rady Sądownictwa
Data wydarzenia: 18-01-22

Data wydarzenia: 18-01-22
Data końca wydarzenia: 21-01-22

18 stycznia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
19 stycznia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
20 stycznia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
21 stycznia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 12 stycznia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 17 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim.