Data wydarzenia: 24-11-23
Data końca wydarzenia: 24-11-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 24 listopada 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów urządzeń i środków technicznych wykorzystywanych w budynku sądu do przeprowadzenia dowodu w ramach posiedzenia zdalnego, sposobu korzystania z tego rodzaju urządzeń i środków, jak również sposobu przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów dokonanych podczas jego przeprowadzenia


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów urządzeń i środków technicznych wykorzystywanych w budynku sądu do przeprowadzenia dowodu w ramach posiedzenia zdalnego, sposobu korzystania z tego rodzaju urządzeń i środków, jak również sposobu przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów dokonanych podczas jego przeprowadzenia, przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 9 listopada 2023 r. (znak DLPC-V.4190.10.2023), opiniuje go pozytywnie, nie zgłaszając uwag.

WP.420.98.2023

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF

Data wydarzenia: 10-11-23
Data końca wydarzenia: 10-11-23

UCHWAŁA NR 1033/2023
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 listopada 2023 r.
w sprawie wyrażenia stanowiska o prowadzeniu działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezawisłości sędziów w okresie kampanii wyborczej


Na podstawie art. 186 ust. 1 oraz art. 178 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa, wykonując konstytucyjny obowiązek stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów przypomina, że sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, ani prowadzić działalności publicznej, niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Krajowa Rada Sądownictwa wyraża stanowczą dezaprobatę wobec działalności części środowisk sędziowskich w okresie kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w 2023 roku oraz w okresie bezpośrednio poprzedzającym kampanię, a wyrażających się w wystąpieniach publicznych, wykraczających poza zagadnienia związane z sądownictwem i jego reformą.
Treść tych wystąpień wpisywała się w narrację uczestników sporu politycznego, godząc w zasadę apolityczności sędziowskiej.
Krajowa Rada Sądownictwa stwierdza, że zachowania takie w społecznym odczuciu jednostek budzą uzasadnione obawy i poważne wątpliwości co do bezstronności sędziów, bezpośrednio godząc w zasadę zaufania obywatela do władzy sądowniczej.

WP.41.6.2023

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

Data wydarzenia: 10-11-23
Data końca wydarzenia: 10-11-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 listopada 2023 r.
w przedmiocie odwołania Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury


Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radze Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269, ze zm.), po zapoznaniu się z pismem Ministra Sprawiedliwości z 30 października 2023 r. (znak: DKO-VI.5080.6.2023) Krajowa Rada Sądownictwa pozytywnie opiniuje zamiar odwołania Pana Dariusza Pawłyszcze - sędziego Sądu Najwyższego z funkcji Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, z uwagi na zrzeczenie się pełnionej funkcji.

WP.402.1.023
Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

Data wydarzenia: 10-11-23
Data końca wydarzenia: 10-11-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 listopada 2023 r.
w przedmiocie powołania Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury


Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radze Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269, ze zm.), po zapoznaniu się z pismem Ministra Sprawiedliwości z 7 listopada 2023 r. (znak: DKO-VI.5080.7.2023) Krajowa Rada Sądownictwa pozytywnie opiniuje kandydaturę Pana Ryszarda Sadlika - sędziego Sądu Okręgowego w Kielcach do pełnienia funkcji Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

WP.402.1.023

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

Data wydarzenia: 10-11-23
Data końca wydarzenia: 10-11-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 listopada 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie - Regulamin Sądu Najwyższego


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie - Regulamin Sądu Najwyższego, przedstawionym przy piśmie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6 listopada 2023 r. (znak BPU.076.35.2023.KP), opiniuje go pozytywnie, nie zgłaszając uwag.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

WP.420.95.2023