Data wydarzenia: 31-01-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Data wydarzenia: 31-01-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania
konta użytkownika

Data wydarzenia: 31-01-20


w przedmiocie trybu wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych

Data wydarzenia: 28-01-20

w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

Data wydarzenia: 28-01-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach