Data wydarzenia: 09-01-24
Data końca wydarzenia: 09-01-24

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 stycznia 2024 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (B 800)

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, zmieniającym rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (B 800), przedstawionym razem z pismem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2023 r. (znak DLUS-II.4601.3.2023), opiniuje projekt negatywnie jako sprzeczny z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego dotyczącymi zasad kształtowania ustroju sądów i postępowania przed sądami.

I. Zagadnienia wstępne
Przekazany Radzie do zaopiniowania projekt sformułowany został wyraźnie w celu bezpośredniego naruszenia konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziów (art. 178 Konstytucji), co jest sprzeczne także z standardami europejskimi oraz zasadą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji). Przedstawione propozycje zmian w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych stanowią zagrożenie dla podstawowych zasad ustrojowych państwa, godząc w prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Konsekwencją wejścia w życie przedmiotowych zmian może być naruszenie zasady bezpieczeństwa prawnego oraz zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Data wydarzenia: 15-12-23
Data końca wydarzenia: 15-12-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 15 grudnia 2023 r.
w przedmiocie autopoprawki do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (UD487)


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem autopoprawki do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, przedstawionym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 7 grudnia 2023 r. (znak SPS-WP.020.1.5.9.2023), opiniuje projekt pozytywnie.

WP.402.79.023

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF

Data wydarzenia: 08-12-23
Data końca wydarzenia: 08-12-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 8 grudnia 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie - Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie - Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawionym przy piśmie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28 listopada 2023 r. (znak BPU.120.20.2023.KP), opiniuje projekt pozytywnie i nie zgłasza do niego uwag.


Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF
WP.420.102.2023

Data wydarzenia: 24-11-23
Data końca wydarzenia: 24-11-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 24 listopada 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów urządzeń i środków technicznych wykorzystywanych w budynku sądu do przeprowadzenia dowodu w ramach posiedzenia zdalnego, sposobu korzystania z tego rodzaju urządzeń i środków, jak również sposobu przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów dokonanych podczas jego przeprowadzenia


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów urządzeń i środków technicznych wykorzystywanych w budynku sądu do przeprowadzenia dowodu w ramach posiedzenia zdalnego, sposobu korzystania z tego rodzaju urządzeń i środków, jak również sposobu przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów dokonanych podczas jego przeprowadzenia, przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 9 listopada 2023 r. (znak DLPC-V.4190.10.2023), opiniuje go pozytywnie, nie zgłaszając uwag.

WP.420.98.2023

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF

Data wydarzenia: 10-11-23
Data końca wydarzenia: 10-11-23

UCHWAŁA NR 1033/2023
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 listopada 2023 r.
w sprawie wyrażenia stanowiska o prowadzeniu działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezawisłości sędziów w okresie kampanii wyborczej


Na podstawie art. 186 ust. 1 oraz art. 178 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa, wykonując konstytucyjny obowiązek stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów przypomina, że sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, ani prowadzić działalności publicznej, niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Krajowa Rada Sądownictwa wyraża stanowczą dezaprobatę wobec działalności części środowisk sędziowskich w okresie kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w 2023 roku oraz w okresie bezpośrednio poprzedzającym kampanię, a wyrażających się w wystąpieniach publicznych, wykraczających poza zagadnienia związane z sądownictwem i jego reformą.
Treść tych wystąpień wpisywała się w narrację uczestników sporu politycznego, godząc w zasadę apolityczności sędziowskiej.
Krajowa Rada Sądownictwa stwierdza, że zachowania takie w społecznym odczuciu jednostek budzą uzasadnione obawy i poważne wątpliwości co do bezstronności sędziów, bezpośrednio godząc w zasadę zaufania obywatela do władzy sądowniczej.

WP.41.6.2023

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF