Data wydarzenia: 24-04-24
Data końca wydarzenia: 24-04-24

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów, przedstawionym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 25 marca 2024 r. (znak: DLUS- 1.4601.3.2024), ocenia go pozytywnie, zgłaszając poniższą uwagę.
W § 2 przedstawionego projektu proponuje się ustalenie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów w wysokości od 5000 zł do 8000 zł. W wielu sądach, szczególnie wielkomiejskich, poważnym problemem jest niedostateczna liczba asystentów sędziego.
Zgodnie z założeniami towarzyszącymi prowadzaniu tego zawodu 20 lat temu, asystenci sędziów, z uwagi na obowiązujące w tym względzie regulacje prawne, odciążają sędziów w sposób mogący istotnie wpłynąć na poprawę wskaźników statystycznych1. Głównym zadaniem asystentów sędziów jest sporządzanie projektów orzeczeń oraz ich uzasadnianie. Rozszerzenie zadań asystentów sędziów nastąpiło wraz ze zmianą, wprowadzoną z dniem 8 października 2019 r. wszedł w życie art. 472 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym w zakresie czynności przewodniczącego, zarządzenia może również wydawać asystent sędziego, za wyjątkiem zarządzenia o zwrocie pisma procesowego, w tym pozwu. Przepis ten daje asystentom istotną kompetencję do samodzielnego dokonywania czynności sądowych adresowanych do stron a w konsekwencji może stanowić znaczące wsparcie sędziów w procesie zarządzania referatem i przygotowywania spraw do rozstrzygnięcia.
i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych do przygotowania sprawy do rozpoznania, sporządza odpowiedzi na pisma niebędące pismami procesowymi, gromadzi we wskazanym zakresie orzecznictwo i literaturę przydatne do rozpoznawania spraw lub wykonywania innych zadań powierzonych sędziom w danym wydziale, zaś w uzasadnionych wypadkach, jeżeli wymagają tego zasady sprawności, racjonalności lub ekonomicznego i szybkiego działania, sędzia może zlecić asystentowi sędziego także wykonanie innych czynności niezbędnych do przygotowania spraw sądowych do rozpoznania.
Bez wątpienia wynagrodzenia asystentów sędziów nie zachęcają do podjęcia tego rodzaju pracy. Zgodnie § 2 projektowanego rozporządzenia wynagrodzenie zasadnicze asystentów sędziów ma zostać ustalone w wysokości od 5000 zł do 8000 zł. Dla porównania 1 Zakres czynności asystentów sędziów reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 8.11.2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów. Na podstawie ww. rozporządzenia na zlecenie sędziego i pod jego kierunkiem asystent sędziego sporządza projekty zarządzeń, orzeczeń lub ich uzasadnień, na zlecenie sędziego asystent sędziego samodzielnie dokonuje analizy akt sprawy we wskazanym zakresie, kontroluje stan spraw odroczonych, zawieszonych lub oczekujących na podjęcie czynności przez sędziego albo sąd, zwraca się do osób wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2024 r. wynosi 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. będzie wynosiła 4300 zł.
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 r., przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniosło 7155,48 zł - przy czym dla aglomeracji typu warszawska czy poznańska jest to poziom wyraźnie wyższy, co dodatkowo utrudnia zapewnienie pełnej obsady stanowisk asystenckich.
W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa podwyższenie dolnej granicy wynagrodzenia asystenta sędziego o 800 zł brutto jest niewystarczające i niekonkurencyjne względem możliwość zatrudnienia w sektorze prywatnym, szczególnie z uwagi na wysokie wymagania stawiane kandydatom do tego zawodu oraz wysokie obciążenie pracą i brak perspektywicznej ścieżki rozwoju zawodowego.
Krajowa Rada Sądownictwa, uważa takie rozwiązanie za nieuzasadnione. Poziom i dynamika procesów inflacyjnych oraz wynikający z nich znaczny wzrost kosztów utrzymania sprawiają, że § 2 projektowanego rozporządzenia nie przy staje do aktualnych warunków ekonomicznych.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

WP.420.26.2024

Data wydarzenia: 23-04-24
Data końca wydarzenia: 23-04-24

UCHWAŁA NR 232/2024
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 23 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa


Na podstawie art. 22 ust. 1 i la ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269 oraz z 2023 r. poz. 1615) Krajowa Rada Sądownictwa stanowi, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Krajowej Rady Sądownictwa, stanowiącym załącznik do uchwały nr 144/2023 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. poz. 404) wprowadza się następujące zmiany:

Data wydarzenia: 01-02-24
Data końca wydarzenia: 01-02-24

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 1 lutego 2024 r.
w przedmiocie wątpliwości co do korzystania przez Ministra Sprawiedliwości z uprawnienia do zawieszenia prezesa albo wiceprezesa sądu w trybie art. 27 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych


Krajowa Rada Sądownictwa wykonując konstytucyjny obowiązek stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów na podstawie art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, wobec wątpliwości co do zakresu stosowania przepisu art. 27 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217 ze zm. - dalej „p.u.s.p.”), przedstawia następujące stanowisko w tym przedmiocie.
Przewidziane w art. 27 § 3 p.u.s.p. uprawnienie Ministra Sprawiedliwości do zawieszenia prezesa (wiceprezesa) sądu w związku z zamiarem jego odwołania jest środkiem tymczasowym i terminowym, dopuszczalnym jedynie na etapie wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości do kolegium właściwego sądu o opinię co do odwołania prezesa (wiceprezesa) i aktualnym jedynie do czasu wydania opinii przez kolegium.
Z chwilą zaopiniowania wniosku przez kolegium ustaje podstawa do zawieszenia prezesa (wiceprezesa).
W postępowaniu zainicjowanym przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie art. 27 § 5a p.u.s.p. nie przewiduje się w ogóle możliwości dalszego zawieszenia prezesa (wiceprezesa) sądu do czasu zaopiniowania wniosku Ministra Sprawiedliwości przez Krajową Radą Sądownictwa, gdyż brak jest w tym względzie podstawy ustawowej w art. 27 § 3 p.u.s.p. Minister Sprawiedliwości może zawiesić prezesa (wiceprezesa) sądu tylko występując o opinię, o której mowa w art. 27 § 2 p.u.s.p. (tj. o opinię właściwego kolegium sądu). Jego uprawnienie jest zatem skonkretyzowane i zarazem ograniczone do tego etapu postępowania. Analogicznego uprawnienia nie przewiduje art. 27 § 5a p.u.s.p., który dotyczy wyrażenia opinii przez Krajową Radę Sądownictwa. Regulacja art. 27 § 3 p.u.s.p. realizuje cel, jakim jest kontrola działalności prezesa sądu i możliwość niezwłocznego odsunięcia go od pełnionej funkcji w przypadku zaistnienia jednej
z przesłanek ustawowych o rażącym stopniu spełnienia, w sytuacji najpoważniejszych zarzutów przekreślających możliwość dalszego pełnienia funkcji. Stąd potrzeba niezwłocznego odsunięcia od wykonywania bieżących czynności przez prezesa (wiceprezesa) sądu pozostaje aktualna wyłącznie do czasu wydania opinii przez kolegium sądu.
Negatywna opinia kolegium uprawnia Ministra Sprawiedliwości do wystąpienia do Krajowej Rady Sądownictwa o opinię, o której mowa w art. 27 § 5a p.u.s.p., przy czym Minister Sprawiedliwości może z tego uprawnienia nie skorzystać i odstąpić od zamiaru odwołania prezesa. Nie jest natomiast dopuszczalne domniemywanie, że po wydaniu opinii przez kolegium wcześniejsze zawieszenie prezesa (wiceprezesa) na podstawie art. 27 § 3 p.u.s.p. pozostaje w mocy albo że Minister Sprawiedliwości może ponownie zawiesić go do czasu zaopiniowania swego wniosku przez Krajową Radę Sądownictwa.
Każdy organ władzy publicznej, w tym i Minister Sprawiedliwości, jest zobowiązany do działania na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP). Dopiero umieszczenie w art. 27 § 5a p.u.s.p. odpowiedniego odesłania do art. 27 § 3 p.u.s.p. albo literalne wyartykułowanie takiej kompetencji Ministra Sprawiedliwości w treści przepisu dotyczącego opiniowania sprawy przez Krajową Radę Sądownictwa stanowiłoby podstawę dla Ministra Sprawiedliwości do wydania władczej decyzji na kolejnym etapie postępowania, analogicznej do tej, o której mowa w art. 27 § 3 p.u.s.p.
Uznanie, że zawieszenie prezesa (wiceprezesa) na podstawie art. 27 § 3 p.u.s.p. trwa bezterminowo, do czasu wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości do Krajowej Rady Sądownictwa o wydanie opinii w przedmiocie jego odwołania, stanowi wykładnię nie do pogodzenia z wartościami konstytucyjnymi, w tym z zasadą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP) i odrębnością i niezależnością władzy sądowniczej wyrażoną w art. 173 Konstytucji RP.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

Data wydarzenia: 12-03-24
Data końca wydarzenia: 12-03-24

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 marca 2024 r.
w przedmiocie prezydenckiego projektu rozporządzeniu zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z prezydenckim projektem rozporządzeniu zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych, przedstawionym przy piśmie Sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 26 lutego 2024 r. (znak BPU.120.2.2024.DK), opiniuje projekt
pozytywnie.

WP.420.13.2024
Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF

Data wydarzenia: 01-03-24
Data końca wydarzenia: 01-03-24

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 1 marca 2024 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 20 lutego 2024 r. (znak: DPG-II.4392.8.2023), opiniuje projekt pozytywnie nie zgłaszając uwag.

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF

WP.420.10.2024