Data wydarzenia: 29-04-22

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

 

Data wydarzenia: 29-04-22

w przedmiocie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych

 

Data wydarzenia: 14-04-22

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów

Data wydarzenia: 14-04-22

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Data wydarzenia: 14-04-22

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o  ochronie niezawisłości sędziowskiej i szczególnych zasadach odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów
(druk sejmowy nr
2013)