Data wydarzenia: 10-11-23
Data końca wydarzenia: 10-11-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 listopada 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie - Regulamin Sądu Najwyższego


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie - Regulamin Sądu Najwyższego, przedstawionym przy piśmie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6 listopada 2023 r. (znak BPU.076.35.2023.KP), opiniuje go pozytywnie, nie zgłaszając uwag.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

WP.420.95.2023

Data wydarzenia: 09-11-23
Data końca wydarzenia: 09-11-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 listopada 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego (nr w wykazie prac legislacyjnych: A516), przekazanym do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2023 r. (znak: DLPC-V.4190.9.2023), opiniuje projekt pozytywnie, nie zgłaszając do niego uwag.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

WP.420.94.2023

Data wydarzenia: 08-11-23
Data końca wydarzenia: 08-11-23

UCHWAŁA NR 997/2023
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 8 listopada 2023 r.
w obronie nieusuwalności sędziów


Krajowa Rada Sądownictwa, na podstawie art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stojąc na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, z niepokojem odnotowuje pojawiające się w przestrzeni publicznej postulaty złożenia z urzędu znacznej części sędziów. Niektóre z tych zapowiedzi represji formułowane są bądź inspirowane przez samych sędziów. Wypowiedzi takie Krajowa Rada Sądownictwa postrzega w kategoriach nawoływania do łamania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności jej art. 180 ust. 1 i art. 178 ust. 1.
Krajowa Rada Sądownictwa przypomina, że nieusuwalność sędziego stanowi fundamentalną gwarancję niezawisłości sędziowskiej, będącej podstawową zasadą demokratycznych państw prawa.
Niezawiśli sędziowie i niezależne sądy gwarantują bezstronne rozstrzyganie spraw.
Sędzia może wymierzać sprawiedliwość pod warunkiem, że nie zastanawia się, czy wydawane przez niego wyroki spodobają się tym, którzy mogą go odwołać lub zakwestionować jego prawa i obowiązek orzekania.
Sędziowie mają obowiązek zachować apolityczność, bo tylko wówczas piastować mogą wysoką pozycję bezstronnego arbitra i cieszyć się szacunkiem społeczeństwa. Winni trwać przy pełnieniu swej służby niezależnie od zmian władzy ustawodawczej i wykonawczej, właściwych przecież wszelkim demokratycznym ustrojom nowoczesnych państw. Zmiany takie nie mogą pociągać za sobą usuwania wbrew Konstytucji sędziów z zawodu. Grozi to anarchią i chaosem w Państwie, które jest naszym dobrem wspólnym.
Krajowa Rada Sądownictwa jako konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, że stoi i stać będzie na straży nieusuwalności sędziów, i wyraża głęboką dezaprobatę wobec wszelkich prób podważania statusu sędziego i naruszania zasad nieusuwalności sędziów i niezawisłości sędziowskiej.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

WP.41.5.2023

Data wydarzenia: 27-10-23
Data końca wydarzenia: 27-10-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 25 października 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów (B784)


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów (B784), przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 18 października 2023 r. (znak DLUS-I.4601.104.2023), opiniuje go negatywnie, zgłaszając poniższe uwagi.
Zdaniem Rady modyfikacja zasad ustalania wskaźników procentowych udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw w przypadku pełnienia funkcji prezesa/wiceprezesa sądu nie jest celowa. Obniżenie wskaźników przewidzianych w § 68 Regulaminu urzędowania sądów dotyczących minimum obciążenia referatu sędziego, odnośnie do sędziów pełniących funkcje prezesów i wiceprezesów sądów w sądach o większej liczbie orzeczników jest niecelowe z racji większego stopnia współdzielenia przez prezesów i wiceprezesów obowiązków funkcyjnych oraz związaną z tym pracą, a także ze względu na efektywność wykorzystania kadr sędziowskich w tej kategorii sądów.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

WP.420.91.2023

Data wydarzenia: 27-10-23
Data końca wydarzenia: 27-10-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 27 października 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego, przekazanym do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2023 r. (znak: DLUS-I.4601.111.2023), opiniuje projekt pozytywnie, nie zgłaszając do niego uwag.

WP.420.93.2023
Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF