Data wydarzenia: 12-10-23
Data końca wydarzenia: 12-10-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 października 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw, przekazanym do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2023 r. (znak: DLUS-I.4601.98.2023), opiniuje projekt pozytywnie, nie zgłaszając do niego uwag.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF
WP.420.90.2023

Data wydarzenia: 13-10-23
Data końca wydarzenia: 13-10-23

STANOWISKO

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 13 października 2023 r.

w przedmiocie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (UD487)

 

  1. Krajowa Rada Sądownictwa negatywnie opiniuje projekt z 24 sierpnia 2023 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 Nr w wykazie prac UD487 (dalej: projekt ustawy okołobudżetowej).
  2. Krajowa Rada Sądownictwa wskazuje, że ograniczenie ustawowo określonej waloryzacji wynagrodzeń sędziów i prokuratorów do poziomu niższego niż wynikający z obowiązującej w tym obszarze podstawy prawnej zostało zaplanowane w projektowanej ustawie czwarty rok z rzędu. Stanowi to petryfikację arbitralnego (politycznego) kształtowania systemu wynagrodzeń sędziów, a przez naruszenie gwarancji niezawisłości, zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającej z art. 2 Konstytucji RP oraz zasady ochrony praw nabytych art. 64 ust. i 1 2 Konstytucji RP. Projekt ustawy w żaden sposób nie uzasadnia naruszenia obiektywnego mechanizmu kształtowania wynagrodzeń sędziowskich.
  3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa:
  • 1, 2 i 3 projektu ustawy okołobudżetowej są niezgodne z art. 2 w związku z art. 178 ust. 1 i 2, art. 195 ust. 1 i 2 Konstytucji RP,
  • 1, 2 i 3 projektu ustawy okołobudżetowej są niezgodne z art. 10 Konstytucji RP w zw. z art. 173 Konstytucji RP,
  • 1, 2 i 3 projektu ustawy okołobudżetowej są niezgodne z art. 178 ust. 2, art. 195 ust. 2 i art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
  • 1, 2 i 3 projektu ustawy okołobudżetowej są niezgodne z art. 178 ust. 2, art. 195 ust. 2 w związku z art. 216 ust. 5 oraz art. 220 ust. 1 Konstytucji RP.
  1. Rozwiązanie takie utrwala się systemowo i traci charakter wyjątkowości, a co za tym idzie nie jest zgodne z przywołanymi wzorcami kontroli i w sposób rażący łamie dyrektywy wskazane przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie o sygn. K 1/12.

 

 

Data wydarzenia: 10-10-23
Data końca wydarzenia: 10-10-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 października 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przekazanym do zaopiniowania przy piśmie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2023 r. (znak: BPU. 120.11.2023.KJJ), opiniuje projekt pozytywnie, nie zgłaszając do niego uwag.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF
WP.420.85.2023

Data wydarzenia: 22-09-23
Data końca wydarzenia: 22-09-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 22 września 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dokumentowania czynności przeglądania zawartości bagażu lub odzieży osób wchodzących do budynków sądów


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dokumentowania czynności przeglądania zawartości bagażu lub odzieży osób wchodzących do budynków sądów, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 2023 r. (znak DLUS-I.4601.19.2023), opiniuje go pozytywnie bez uwag.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF
WP.022.66.2023

Data wydarzenia: 22-09-23
Data końca wydarzenia: 22-09-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 22 września 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości, przekazanego przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2023 r. (znak DLPC-V.4190.5.2023), nie zgłasza do niego uwag.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

WP.420.54.2023