Data wydarzenia: 10-10-23
Data końca wydarzenia: 10-10-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 października 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przekazanym do zaopiniowania przy piśmie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2023 r. (znak: BPU. 120.11.2023.KJJ), opiniuje projekt pozytywnie, nie zgłaszając do niego uwag.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF
WP.420.85.2023

Data wydarzenia: 22-09-23
Data końca wydarzenia: 22-09-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 22 września 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dokumentowania czynności przeglądania zawartości bagażu lub odzieży osób wchodzących do budynków sądów


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dokumentowania czynności przeglądania zawartości bagażu lub odzieży osób wchodzących do budynków sądów, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 2023 r. (znak DLUS-I.4601.19.2023), opiniuje go pozytywnie bez uwag.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF
WP.022.66.2023

Data wydarzenia: 22-09-23
Data końca wydarzenia: 22-09-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 22 września 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości, przekazanego przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2023 r. (znak DLPC-V.4190.5.2023), nie zgłasza do niego uwag.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

WP.420.54.2023

Data wydarzenia: 22-09-23
Data końca wydarzenia: 22-09-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 22 września 2023 r.
w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z komisyjnym projektem ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, przedstawionym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 7 lipca 2023 r. (znak SPS-WP.020.191.4.2023), nie zgłasza do niego uwag.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF
WP.420.65.2023

Data wydarzenia: 06-09-23
Data końca wydarzenia: 06-09-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 6 września 2023 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, przekazanym w dniu 28 lipca 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu (znak: SPS- WP.020.216.4.2023), nie zgłasza uwag do projektu.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

WP.420.69.2023