Data wydarzenia: 16-06-23
Data końca wydarzenia: 16-06-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 16 czerwca 2023 r.

w przedmiocie projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków, przekazanym w dniu 6 kwietnia 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (znak: DLUS-I.4601.36.2023), opiniuje projekt pozytywnie.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

WP.420.33.2023

Data wydarzenia: 16-06-23
Data końca wydarzenia: 16-06-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 16 czerwca 2023 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, przedstawionym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 17 maja 2023 r. (znak SPS- WP.020.114.5.2023) na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, opiniuje go pozytywnie podzielając stanowisko projektodawców o konieczności wprowadzenia zmian.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

Data wydarzenia: 15-06-23
Data końca wydarzenia: 15-06-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 15 czerwca 2023 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (druk sejmowy nr 3251)


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości przekazanym w dniu 23 maja 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu (znak: SPS-WP.020.136.5.2023) opiniuje projekt pozytywnie.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

Data wydarzenia: 15-06-23
Data końca wydarzenia: 15-06-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 15 czerwca 2023 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, przedstawionym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 7 czerwca 2023 r. (znak SPS-WP.020.145.5.2023) na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, opiniuje go pozytywnie podzielając stanowisko projektodawców o konieczności wprowadzenia zmian.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

Data wydarzenia: 13-06-23
Data końca wydarzenia: 13-06-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 czerwca 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (B745), przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 22 maja 2023 r. (znak DLPC-V.4190.4.2023) na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, opiniuje go pozytywnie podzielając stanowisko projektodawców o konieczności wprowadzenia zmian.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

WP.420.43.2023