Data wydarzenia: 15-06-23
Data końca wydarzenia: 15-06-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 15 czerwca 2023 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (druk sejmowy nr 3251)


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości przekazanym w dniu 23 maja 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu (znak: SPS-WP.020.136.5.2023) opiniuje projekt pozytywnie.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

Data wydarzenia: 15-06-23
Data końca wydarzenia: 15-06-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 15 czerwca 2023 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, przedstawionym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 7 czerwca 2023 r. (znak SPS-WP.020.145.5.2023) na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, opiniuje go pozytywnie podzielając stanowisko projektodawców o konieczności wprowadzenia zmian.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

Data wydarzenia: 13-06-23
Data końca wydarzenia: 13-06-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 czerwca 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (B745), przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 22 maja 2023 r. (znak DLPC-V.4190.4.2023) na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, opiniuje go pozytywnie podzielając stanowisko projektodawców o konieczności wprowadzenia zmian.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

WP.420.43.2023

Data wydarzenia: 13-06-23
Data końca wydarzenia: 13-06-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 czerwca 2023 r.

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Czeladzi

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Czeladzi, przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 7 czerwca 2023 r. (znak DLUS-I.4601.58.2023) na podstawie
art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa,
opiniuje projekt pozytywnie, nie zgłaszając do niego uwag.

 Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

Data wydarzenia: 14-06-23
Data końca wydarzenia: 14-06-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 14 czerwca 2023 r.

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 14 maja 2023 r. (znak DLUS-I.469.1.2021) na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, opiniuje projekt pozytywnie, nie zgłaszając do niego uwag.

 Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF