Data wydarzenia: 18-05-23
Data końca wydarzenia: 18-05-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 18 maja 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (numer w wykazie prac: B732), przekazanym w dniu 19 kwietnia 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (znak: DLUS-I.4601.18.2023), nie zgłasza uwag do projektu.

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF

WP.420.31.2023

Data wydarzenia: 18-05-23
Data końca wydarzenia: 18-05-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 18 maja 2023 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - prawo restrukturyzacyjne oraz niektórych innych ustaw


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy - prawo restrukturyzacyjne oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych: UC120), przekazanym w dniu 21 kwietnia 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (znak: DPG-IV.4391.2.2023), nie zgłasza uwag do projektu.

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF

WP.420.32.2023

Data wydarzenia: 20-04-23
Data końca wydarzenia: 20-04-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 20 kwietnia 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sposobu ustalania wysokości dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową na stanowiskach służbowych sędziów sądów wojskowych oraz prokuratorów do spraw wojskowych (WP-420.25.2023, BPU.120.6.2023.KJJ)


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sposobu ustalania wysokości dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową na stanowiskach służbowych sędziów sądów wojskowych oraz prokuratorów do spraw wojskowych, przedstawionym przy piśmie Sekretarza Stanu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4 kwietnia 2023 r. nie zgłasza do niego uwag.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

WP.420.25.2023

Data wydarzenia: 23-06-23
Data końca wydarzenia: 23-06-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 23 czerwca 2023 r.

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, przekazanym w dniu 12 kwietnia 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu (znak: SPS-WP.020.71.4.2023), nie zgłasza uwag do projektu.

 Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

Data wydarzenia: 23-06-23
Data końca wydarzenia: 23-06-23

 

OPINIA

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 23 czerwca 2023 r.

 w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

 

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, przedstawionym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 20 stycznia 2023 r. (znak: SPS-WP.020.43.7.2023), na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, opiniuje projekt negatywnie, stwierdzając, że propozycja legislacyjna zawarta w jego treści, dotycząca zasadniczej wewnętrznej struktury Sądu Najwyższego, jest sprzeczna z podstawowymi zasadami ustroju Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącymi sądownictwa, a w szczególności zasadami kształtowania jego ustroju, podobnie do wcześniej opiniowanych projektów: ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 50), przedstawionego przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu z dnia 21 stycznia 2020 r. (BPS.DKS.KU.0401.4.2020) oraz ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw przedstawionego przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 14 listopada 2022 r. (znak SPS-WP.020.299.5.2022).