Data wydarzenia: 16-02-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

Data wydarzenia: 29-01-21

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (UD140)

Data wydarzenia: 29-01-21

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

Data wydarzenia: 29-01-21

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących skutków rozprzestrzeniania się COVID-19 w związku z udzielaniem zamówień publicznych i zawieraniem umów 

Data wydarzenia: 12-01-21

w przedmiocie projektu Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa