Data wydarzenia: 24-03-21

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Data wydarzenia: 23-03-21

w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:

zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych 

w przedmiocie postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
ze skargi nr 1469/20 Advance Pharma sp. z o.o. p. Polsce

w przedmiocie postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka ze skargi nr 43572/18 (Grzęda przeciwko Polsce)

Data wydarzenia: 12-03-21

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.