Data wydarzenia: 18-11-21

w przedmiocie projektu ustawy – o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy – o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, przekazanym w dniu 27 października do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu (znak: SPS-WP.020.322.5.2021), przedmiotowy projekt opiniuje pozytywnie, z zastrzeżeniami.

            Krajowa Rada Sądownictwa zgłasza zastrzeżenia w obszarze proponowanych przepisów karnych, zawartych w rozdziale VI projektu – w art. 48 proponuje się wprowadzenie specjalnej ścieżki apelacji po orzeczeniu Krajowej Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w drugiej instancji. W świetle proponowanych rozwiązań apelację składa się do Sądu Apelacyjnego w Warszawie za pośrednictwem Krajowej Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem, a Sąd rozpoznaje apelację na rozprawie w składzie trzech sędziów.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa sprawy będące przedmiotem rozpoznania w zakresie projektowanego postępowania apelacyjnego, nie noszą w sobie ciężaru uzasadniającego rozpoznanie przez sąd apelacyjny w składzie trzech sędziów – w ocenie zespołu postępowanie apelacyjne jest zasadne, jednak we właściwości rzeczowej sądu okręgowego, który mógłby rozpoznawać w składzie jednego sędziego.