Data wydarzenia: 29-01-21

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (UD140)

Data wydarzenia: 29-01-21

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

Data wydarzenia: 29-01-21

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących skutków rozprzestrzeniania się COVID-19 w związku z udzielaniem zamówień publicznych i zawieraniem umów 

Data wydarzenia: 12-01-21

w przedmiocie projektu Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Data wydarzenia: 11-12-20

w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości zmieniających rozporządzenia w sprawie: przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych; ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sadów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw