Data wydarzenia: 29-04-22

w sprawie oceny czynności mogących wpływać na sferę niezawisłości sędziowskiej
w związku z wystąpieniem Pana Macieja Wisza – sędziego Sądu Rejonowego
dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2022 r.

Data wydarzenia: 29-04-22

w przedmiocie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw

 

Data wydarzenia: 29-04-22

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

 

Data wydarzenia: 29-04-22

w przedmiocie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych

 

Data wydarzenia: 14-04-22

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów