Data wydarzenia: 14-04-22

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o  ochronie niezawisłości sędziowskiej i szczególnych zasadach odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów
(druk sejmowy nr
2013)

Data wydarzenia: 14-04-22

w przedmiocie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2011)

 

Data wydarzenia: 14-04-22

dotyczące postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2022 r., wydanego w sprawie o sygn. akt XII Co 769/22

 

Data wydarzenia: 13-04-22

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.

 

Data wydarzenia: 13-04-22

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, przekazanym w dniu 5 kwietnia 2022 r. do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu (znak: SPS-WP.020.90.5.2022), przedmiotowy projekt opiniuje pozytywnie, z uwagą aby przepisy działu o przepadku rzeczy stosować odpowiednio.