Data wydarzenia: 11-06-21

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Data wydarzenia: 28-05-21

w przedmiocie wniosku sędziego Macieja Nawackiego o podjęcie przez Krajową Radę Sądownictwa stanowiska w trybie art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Data wydarzenia: 27-05-21

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Data wydarzenia: 27-05-21

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Data wydarzenia: 14-05-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe