Data wydarzenia: 02-02-24
Data końca wydarzenia: 02-02-24

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 2 lutego 2024 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposób dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposób dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową, przedstawionym przy piśmie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2024 r. (znak MON.DP~WUW.0210.210.2023/W W) na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, opiniuje go pozytywnie nie zgłaszając uwag.

WP.420.2.2024

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF