Data wydarzenia: 15-12-23
Data końca wydarzenia: 15-12-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 15 grudnia 2023 r.
w przedmiocie autopoprawki do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (UD487)


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem autopoprawki do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, przedstawionym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 7 grudnia 2023 r. (znak SPS-WP.020.1.5.9.2023), opiniuje projekt pozytywnie.

WP.402.79.023

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF