Data wydarzenia: 17-06-20

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Data wydarzenia: 17-06-20

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Data wydarzenia: 17-06-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o Komisji prawdy i zadośćuczynienia w sprawach związanych z zachowaniami o charakterze pedofilskim osób duchownych

Data wydarzenia: 16-06-20