Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 30 sierpnia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 896 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gostyniu.

Data wydarzenia: 28-08-23
Data końca wydarzenia: 29-08-23

Krajowa Rada Sądownictwa na zakończonym 29 sierpnia br. dwudniowym nadzwyczajnym posiedzeniu, zwołanym na wniosek Ministra Sprawiedliwości, przyjęła Uchwałę w sprawie standardów bezstronności i niezawisłości sędziowskiej, a także uchwałę w sprawie sędziowskich organizacji pożytku publicznego.W pierwszej z uchwał KRS po raz kolejny przypomina, że na podstawie art. 178 ust. 3 Konstytucji RP sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej, niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Tymczasem konstytucyjny zapis jest permanentnie łamany przez niektórych aktywnych działaczy stowarzyszeń sędziowskich. Władze tych stowarzyszeń uczestniczą razem z innymi stowarzyszeniami niesędziowskimi, takimi jak Komitet Obrony Demokracji i organizacje o podobnym profilu w zgromadzeniach promujących pewne postulaty polityczne i światopoglądowe, takie jak polityka aborcyjna, LGBT+, ideologia gender. Działalność ta wykracza poza Polskę i odbywa się także na forum Parlamentu Europejskiego. Niektórzy sędziowie wręcz szczycą się kontaktami z Komisją Europejską oraz uczestnictwem w inicjowaniu sankcji przeciwko Polsce. Działania te są prowadzone pod hasłami „obrony praworządności” czy „niezawisłości” rzekomo prześladowanych sędziów.

Data wydarzenia: 28-08-23
Data końca wydarzenia: 29-08-23

Krajowa Rada Sądownictwa 29 sierpnia 2023 r. na posiedzeniu plenarnym zdecydowała o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP art. 87 ust. 1 zdanie drugie ustawy z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, który wprowadza możliwość nadania uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego mocy zasady prawnej.

Zasady prawne wiążą wszystkie składy orzekające Sądu Najwyższego i nie jest możliwe odstąpienie od nich bez uprzedniego ponownego rozstrzygnięcia w drodze uchwały przez właściwą izbę, połączone izby lub pełny skład Sądu Najwyższego.

Wybór składu siedmiu sędziów może być dokonywany arbitralnie przez Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą danej Izby Sądu albo Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i prowadzi do nadzoru nad działalnością sądów powszechnych oraz wojskowych w zakresie orzekania nie przez Sąd Najwyższy, ale jeden z jego organów wykonawczych, jakim jest Prezes Sądu i skład siedmiu sędziów SN.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, zaskarżony przepis narusza konstytucyjną zasadę niezawisłości sędziowskiej, prowadząc do wytworzenia - obok Konstytucji i ustaw - dodatkowego wzorca postępowania dla sędziów w postaci zasad prawnych uchwalanych przez niereprezentatywne ciało, jakim jest skład siedmiu sędziów SN, wybierany bez umocowania w Konstytucji RP oraz w oparciu o ustawę dopuszczającą dowolność wyboru składu orzekającego.

Krajowa Rada Sądownictwa podkreśla, że nadzór Sądu Najwyższego nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania powinien mieć charakter porządkujący, tymczasem umożliwienie wydawania zasad prawnych poszczególnym składom sędziowskim nie może mieć miejsca. W skrajnych przypadkach czterech sędziów SN może doprowadzić do związania pozostałych składów określoną wykładnią przepisu.

                                                                                                                                                                                                                                  Rzecznik Prasowy
                                                                                                                                                                                                                                  Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 29-08-23

Data wydarzenia: 28-08-23