Spis treści

THEORETICA
prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
Wychowanie do pokoju, demokracji i praworządności

Karolina Kozłowska, doktorantka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Lex rationis czy Lex naturalis moralis

dr Agnieszka Wojcieszak- John, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego, Wydział Prawa i Administracji UAM
Płeć człowieka jako dobro osobiste

PRACTICA
prof. dr hab. Zbigniew R. Kmiecik, Katedra Postępowania Administracyjnego WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów w Europie i USA. Analiza prawnoporównawczą

dr hab. Grzegorz Maroń, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Nauk Prawnych
Prawne aspekty podejmowania aktów ekspresji religijnej na sali rozpraw

prof. dr hab. Wojciech Radecki, emerytowany profesor zwyczajny Instytutu Nauk Prawnych PAN
Przepisy karne w polskim prawie łowieckim od roku 1927 do dziś


Marta Droździk, aplikant Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
Konfiskata rozszerzona jako narzędzie do walki z przestępczością zorganizowaną

dr Joanna Jarecka, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Wpływ rozporządzeń ministra zdrowia, zwanych „standardami organizacyjnymi”, na poprawę sytuacji kobiet podczas okołoporodowej opieki medycznej

dr Jan Kluza, asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Kielcach
Kontrawencjonalizacja przestępstw przeciwko mieniu na podstawie ustawy z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy ‒ Kodeks karny i jej skutki

dr Anna Szarek-Zwijacz, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Zakres czasowy stosowania rozporządzenia spadkowego nr 650/2012 – rozważania na kanwie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2022 r. (sygn. I CSK 1717/22)

dr Iwona Szczęsna, adiunkt Akademii Mazowieckiej w Płocku, Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki
System wewnętrznej polityki antymobbingowej – prewencyjne szkolenia pracowników w zakresie mobbingu

dr hab. Tomasz Demendecki, prof. ucz., Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, sędzia Sądu Najwyższego
Odwołanie się do sądu od zarządzenia przewodniczącego w postępowaniu cywilnym i administracyjnym w świetle formalizmu procesowego

VARIA
Dagmara Pawełczyk-Woicka, Przewodniczący KRS, sędzia, członek Kolegium Redakcyjnego Consilium Iuridicum
Nowe Szaty Cesarza, czyli problem z „praworządnością” powołań sędziowskich od 2018 roku

Kamil Jakub Antkowiak, sędzia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Polscy sędziowie z Bukowiny. Szkic o pierwszych polskich sędziach w „małej” Europie sprzed ponad stulecia