Spis Treści

THEORETICA
prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Chair of Peace Pedagogy and Probation, Academy of Justice in Warsaw
Tolerance of Otherness and Social Self-awareness Regarding the Sexual Health of People with Disabilities
Tolerancja inności i samoświadomość społeczna w odniesieniu do zdrowia seksualnego osób z niepełnosprawnością

PRACTICA
Liqun Cao, Ph.D. Professor of Sociology and Criminology at Ontario Tech University, Canada
Heejin Lee, Ph.D. Department of Criminal Justice and Criminology, Sam Houston State University The USA
Ronen Ziv, Ph.D. Institute of Criminology, Faculty of Law, The Hebrew University, Israel
Cosmopolitan Sentiments in the United States from 1982‒2017: Attitudes Among the Young, Middle-Aged, and the Elderly
Nastroje kosmopolityczne w Stanach Zjednoczonych w latach 1982‒2017: Postawy wśród osób młodych, w średnim wieku i starszych

Miguel Abel Souto, President of the Ibero-American Association of Economic and Business Criminal Law. Director of the European Quarterly
Journal on the Prevention and Suppression of Money Laundering. Professor of Criminal Law University of Santiago de Compostela
Money laundering, artificial intelligence, criminal responsibility of legal persons and corporate crime
Pranie pieniędzy, sztuczna inteligencja, odpowiedzialność karna osób prawnych i przestępczość korporacyjna

dr Iwona Szczęsna, assistant professor of Masovian Academy in Płock,
Faculty of Humanities and Computer Science
Abnormalities of anti-mobbing prophylaxis
Nieprawidłowości profilaktyki antymobbingowej

VARIA
Robert Kucharski, Prosecutor of the District Prosecutor's Office in Częstochowa, Poland
The origins of judicial institutions in medieval Poland
Początki instytucji sądowniczych w średniowiecznej Polsce