Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 16 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1089  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli
  w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Brzezinach;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 16 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1088  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Radomsku;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu.

Postulat zwiększenia roli i udziału czynnika obywatelskiego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości jest podnoszony w debacie publicznej od lat. Poddanie pracy sądów większej kontroli społecznej sprzyja wzmocnieniu praw obywateli. Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości jest zapisany w art. 182 Konstytucji RP i ściśle związany z treścią art. 4 ust. 1 Konstytucji. Przejawia się w działającej instytucji ławników oraz w propozycjach ustanowienia sędziów pokoju, którzy mają usprawnić pracę sądów, a także wzmocnić czynnik obywatelski w wymiarze sprawiedliwości. Jest to także sposób na ściślejszy kontakt sądów i sędziów z opinią publiczną, ale także na lepsze informowanie i edukowanie społeczeństwa.

Ze względu na znaczenie udziału obywateli w rozstrzyganiu spraw sądowych Krajowa Rada Sądownictwa organizuje 24 listopada 2022 r. konferencję naukową: "Ławnik, sędzia pokoju, ława przysięgłych – społeczeństwo w wymiarze sprawiedliwości", która odbędzie się w siedzibie Rady, Warszawa, ul. Rakowiecka 30, Audytorium im. prof. J. Mikułowskiego-Pomorskiego (I piętro).

Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu redakcje i dziennikarzy specjalizujących się w tematyce prawnej. Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie akredytacji po uprzednim przesłaniu zgłoszenia. Każda redakcja, stacja telewizyjna i radiowa będzie miała możliwość otrzymania akredytacji wyłącznie dla jednej, maksymalnie 2-osobowej ekipy.
Obecność kamer na sali i rejestracja przebiegu konferencji będzie możliwa tylko w ciągu pierwszych 15 minut.
Możliwość indywidualnych rozmów z uczestnikami na holu, na II piętrze tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami zespołu prasowego.

Zgłoszenie akredytacyjne należy przesłać do 23 listopada 2022 roku, do godz. 12.00, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenie powinno zawierać:

nazwę redakcji …….
imię i nazwisko …….
funkcję/stanowisko …….
telefon ……..
e-mail ……..
Kontakt z zespołem prasowym: 0 783 701 070, (22) 3792 750

Program
10:00-10:15 Otwarcie konferencji, sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, Przewodniczący KRS
10:15-10:30 Wprowadzenie, red. Adrian Stankowski
10:30-11:15 „Czynnik społeczny w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości: sądy przysięgłych, sędziowie pokoju, ławnicy do czasu unifikacji sądownictwa (do 1929 r.)”, dr Jakob Maziarz, Uniwersytet Jagielloński
11:15-12:00 „Czynnik społeczny w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości: sądy przysięgłych, sędziowie pokoju, ławnicy od czasu unifikacji sądownictwa (od 1929 r.)”, sędzia Bartłomiej Migda, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie
12:00-12:45 „Postulaty formułowane przez środowisko sędziów społecznych w Europie”, dr hab. Piotr W. Juchacz, Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wiceprezydent ds. nauki i prac badawczych European Network of Association of Lay Judges (ENALJ)-Europejskiej Sieci Stowarzyszeń Sędziów Społecznych
12:45-13:45 Przerwa
13:45-14:45 „Konstytucyjne ramy inwestytury osoby niebędącej sędzią w znaczeniu ustrojowym” dr hab. Kamil Zaradkiewicz, sędzia Sądu Najwyższego
14:45-15:45 „Sędziowie pokoju w prezydenckim projekcie ustawy” prof. dr hab. Dariusz Dudek, Katolicki Uniwersytet Lubelski
15:45-16:15 Dyskusja
16:15-16:25 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

sędzia Przemysław Wypych
Szef Biura
Krajowej Rady Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 10 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1084  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku sędziowskim

Wolne stanowisko sędziowskie zostało ogłoszone w niżej wymienionym sądzie wojskowym:

 • stanowisko sędziego wojskowego sądu okręgowego w  Wojskowym Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Krajowa Rada Sądownictwa podczas posiedzenia plenarnego w dniach 8 - 10 listopada 2022 r. rozpatrywała konkursy na stanowiska sędziowskie oraz asesorskie i podjęła uchwałę o przedstawieniu Prezydentowi RP wniosku o powołanie Tomasza Sławomira Kmiecika na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Przeworsku. Rada wystąpiła także z wnioskiem do Prezydenta RP o powołanie Niny Teresy Beczek, Agnieszki Dauter-Kozłowskiej, Macieja Stanisława Borychowskiego, Anny Beaty Pośpiech-Kłak, Justyny Bernadety Wtulich-Gruszczyńskiej na stanowiska asesorów w WSA w Warszawie oraz Jolanty Natalii Kłody-Szeligi na stanowisko asesora do WSA w Rzeszowie.

Krajowa Rada Sądownictwa odroczyła rozpatrzenie wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie (M.P. poz. 283 z 2018) oraz rozpatrzenie wniosków o powołanie kandydatów na stanowisko asesora sądowego w WSA w Warszawie (M.P. poz. 542 z 2022).

Na zakończonym posiedzeniu plenarnym Rada zapoznała się z propozycjami rozstrzygnięć w sprawach budżetowych oraz z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych, z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych, z zakresu wizytacji i lustracji, a także ze sprawozdaniem z pracy Komisji do Spraw Skarg, Wniosków i Petycji.
Członkowie Rady rozpatrzyli sprawy indywidualne dotyczące jednego zastrzeżenia, jednego oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska, jednego odwołania od zmiany podziału czynności i czterech wniosków o przeniesienie sędziego w stan spoczynku.

Rada zaopiniowała 7 projektów aktów prawnych, w tym przyjęła negatywną opinię wraz z uwagami dotyczącą rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2701). W uwagach podkreślono wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP przyznania notariuszom prawa do dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz prawa do orzekania w sprawach dotyczących wydawania nakazów zapłaty. Podkreślono, że notariusz nie jest, tak jak sędzia, niezawisły w swych decyzjach, a możliwość otrzymania przez niego wynagrodzenia może w odbiorze społecznym wystawić na próbę ocenę jego bezstronności, np. w sprawach dotyczących nakazu zapłaty. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa proponowane zmiany legislacyjne przyznają notariuszom zbyt daleko idące uprawnienia dotychczas zastrzeżone tylko dla sądów, a do tego mogłyby doprowadzić do zaburzeń w strukturze nadzoru sądów, ponieważ część orzeczeń zostałaby z niego wyłączona. Zgodnie z założeniami projektu, wpis do księgi wieczystej dokonany przez notariusza miałby stanowić czynność orzeczniczą, a to byłoby naruszeniem zasady bezstronności i zasady sprawiedliwości proceduralnej (art. 45 ust. 1 Konstytucji).
Na zakończenie posiedzenia Krajowa Rada Sądownictwa przyjęła Stanowisko na Dzień Niepodległości.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka