Podczas zakończonego 7 lipca 2023 r. posiedzenia plenarnego Krajowa Rada Sądownictwa przeprowadziła konkursy na stanowiska sędziowskie i podjęła uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP dziewięciu wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego, dziesięciu wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego i dwa wnioski o powołanie na stanowiska sędziów sądu apelacyjnego. Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali trzy wnioski asesorów o powołanie na stanowisko sędziego w sądach rejonowych. Rozstrzygnięcie trzech konkursów zostało odroczone z powodu konieczności uzupełnienia materiałów lub wysłuchania kandydatów. Rada wybrała także kandydata na stanowisko asesorskie do WSA w Warszawie.
Rada rozpatrzyła 10 oświadczeń woli dalszego zajmowania stanowiska sędziowskiego. W sześciu przypadkach wyraziła na to zgodę, decyzję co do dwóch oświadczeń odroczyła, a w dwóch przypadkach nie wyraziła zgody na dalsze zajmowanie stanowiska. Członkowie Rady nie uwzględnili także jednego odwołania od podziału czynności. Rozpatrzyli też 12 wniosków o przeniesienie sędziego w stan spoczynku.

Prace komisji KRS
Na posiedzeniu zostały przedstawione informacje o toczących się w komisjach sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych, do której wpłynęły dwie sprawy. Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji poinformowała o rozpoznaniu 11 spraw. Na wniosek Przewodniczącego Komisji budżetowej Rada rozpatrzyła dwie sprawy i nie uwzględniła wniosku jednego z prezesów sądu o utajnienie jego oświadczenia majątkowego.
Na wniosek Komisji odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła odwołać się – z powodu uchybień proceduralnych - od wyroku Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, który rozpatrywał sprawę sędziego Sądu Rejonowego z Ostrowa Wielkopolskiego. Wśród tych uchybień było m.in. niezawiadomienie osób pokrzywdzonych o wniosku sędziego o wydanie wyroku bez rozprawy i o możliwości wniesienia przez nie sprzeciwu.

Opinie KRS o aktach prawnych
Rada zapoznała się także z 11 projektami aktów prawnych, z których sześć zaopiniowała pozytywnie, jeden - pozytywnie z uwagami, czterech postanowiła zaś nie opiniować, bo dotyczą spraw, które nie należą do kompetencji Rady.

Wśród opiniowanych aktów prawnych znalazł się rządowy projekt zmian ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3216). W części dotyczącej sądownictwa, sędziów i asesorów sądowych Rada zaopiniowała go pozytywnie, bez uwag. Celem tej części projektu jest wprowadzenie zmian w k.p.c., które umożliwią przeprowadzanie posiedzeń zdalnych i komunikacji na odległość na stałe, a nie tylko w czasie obowiązywania szczególnych regulacji związanych ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Natomiast Rada zgłosiła uwagi do zmian proponowanych w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych dotyczących policji sesyjnej oraz uwagi do instytucji wyroku częściowego i regulacji dotyczących konsekwencji zmian składu sędziowskiego wprowadzanych do Kodeksu postępowania karnego. Opinia KRS nie obejmuje art. 5-8 projektu, które dotyczą: Prawa o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych, ustawy o rzecznikach patentowych i Prawa o prokuraturze.

Członkowie Rady przyjęli także uchwałę dotyczącą przekazania przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do Krajowej Rady Sądownictwa sprawy, która dotyczy skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, ponieważ Prawo o ustroju sądów powszechnych wskazuje Krajową Radę Sądownictwa jako organ właściwy do rozpoznania skarg dotyczących działalności Rzecznika Dyscyplinarnego.

Zespół Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa