Data wydarzenia: 12-01-21

Data wydarzenia: 12-01-21
Data końca wydarzenia: 15-01-21

Wypowiedzi członków Rady, które są przytaczane w protokołach posiedzeń komisji KRS wyrażają ich indywidualne poglądy. Wystąpienia te nie reprezentują oficjalnego stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa ani tych komisji.
Rada zajmuje oficjalne stanowisko dotyczące reform wymiaru sprawiedliwości oraz innych zmian w prawie w opiniach o projektach aktów normatywnych, przyjmowanych na posiedzeniach plenarnych.
                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                 sędzia Leszek Mazur

Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) i 31 grudnia 2020 r. (Sylwester) Biuro Krajowej Rady Sądownictwa jest czynne w godz. 8.15 – 14.00.

Natomiast 28 grudnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

Głosowania obiegowe w Krajowej Radzie Sądownictwa

W związku z wątpliwościami dotyczącymi pobierania diet przez członków Krajowej Rady Sądownictwa za udział w głosowaniach obiegowych, chciałbym wyjaśnić, że zgodnie z art. 21 ust. 2a ustawy o KRS, „w uzasadnionych przypadkach” możliwe jest załatwienie sprawy w trybie obiegowym, przez głosowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Stan epidemii spowodował, że od 13 marca do 16 czerwca 2020 r. nie odbywały się posiedzenia plenarne KRS w trybie stacjonarnym. Rada oczekiwała na uchwalenie i wejście w życie przepisów umożliwiających prowadzenie posiedzeń w formie zdalnej. Przepisy te weszły w życie ustawą z 14 maja 2020 r., a ich stosowanie wymagało zmian organizacyjnych i dostosowania infrastruktury informatycznej.

Ponieważ niektóre sprawy, z uwagi na ich charakter, powinny być załatwione niezwłocznie, zarządziłem głosowanie obiegowe. Dotyczyło to spraw, które co do zasady, nie są sporne i nie wymagają dyskusji. Należy do nich rozpatrzenie oświadczeń o cofnięciu zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie (im szybciej KRS rozpatrzy cofnięcie zgłoszenia podejmując uchwałę o umorzeniu postępowania, tym szybciej zainteresowany będzie mógł zgłosić swoją kandydaturę do nowego konkursu). Ponadto pod głosowanie obiegowe poddano sprawy dotyczące przejścia lub przeniesienia sędziego w stan spoczynku (na podstawie prawomocnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub w sytuacjach, w których sędzia może sam wybrać datę zakończenia pracy orzeczniczej).

Podczas głosowania obiegowego 22 kwietnia 2020 r. rozpatrzono 21 spraw indywidualnych (15 dotyczyło stanu spoczynku, 6 umorzenia postępowania w związku z cofnięciem zgłoszenia przez kandydata). W głosowaniu wzięło udział 18 członków KRS – głosowanie było ważne. Podczas głosowania obiegowego 21-22 maja 2020 r. rozpatrzono 17 spraw indywidualnych (14 dotyczyło stanu spoczynku, 3 umorzenia postępowania w związku z cofnięciem zgłoszenia kandydata na sędziego). W głosowaniu wzięło udział 12 członków KRS (mniej niż połowa), zatem głosowanie było nieważne.
Podczas głosowania obiegowego 26-27 maja 2020 r. Rada zajęła się opiniowaniem odwołania prof. Małgorzaty Manowskiej ze stanowiska Dyrektora KSSiP. W głosowaniu wzięło udział 11 członków KRS (mniej niż połowa), zatem głosowanie było nieważne. Sprawa ta miała charakter pilny (prof. Małgorzaty Manowska obejmowała wówczas stanowisko Pierwszego Prezesa SN) i niesporny (odwołanie następowało na skutek rezygnacji ze stanowiska).
Podczas głosowania obiegowego 10-12 czerwca 2020 r. rozpatrzono 12 spraw indywidualnych dotyczących stanu spoczynku. W głosowaniu wzięło udział 16 członków KRS – głosowanie było ważne.

Na posiedzeniu 1 lipca 2020 r. prezydium Rady przyjęło stanowisko dotyczące zasad ustalania udziału członków Rady w posiedzeniach plenarnych i innych pracach Rady. Uznano, że za głosowanie obiegowe będzie przysługiwać dieta, ponieważ w czasie epidemii istnieje stałe ryzyko wprowadzenia kwarantanny dla członków KRS lub pracowników Biura KRS, co uniemożliwiłoby organizację posiedzenia plenarnego nawet w trybie zdalnym, a głosowanie obiegowe może być okresowo jedyną formą działalności Krajowej Rady Sądownictwa. Ponadto w 2020 r. w ciągu jednego głosowania obiegowego często rozpatrywano więcej spraw niż w ciągu jednego dnia posiedzenia KRS. Głosowanie obiegowe jest formą podjęcia decyzji przez całą Radę, więc jego związek z działalnością Rady jest niepodważalny.
Członkowie Krajowej Rady Sądownictwa otrzymują nie tylko kartę do głosowania, ale również dostępną informację o rozstrzyganej sprawie, m.in. są to protokoły posiedzeń zespołów członków KRS, którzy osobiście zapoznali się z całą dokumentacją. Materiały te pozwalają dokładnie przeanalizować sprawę i podjąć prawidłową decyzję wyrażoną w głosowaniu obiegowym.

                                          Sędzia Leszek Mazur
                                          Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa