Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 10 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1084  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku sędziowskim

Wolne stanowisko sędziowskie zostało ogłoszone w niżej wymienionym sądzie wojskowym:

  • stanowisko sędziego wojskowego sądu okręgowego w  Wojskowym Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Krajowa Rada Sądownictwa podczas posiedzenia plenarnego w dniach 8 - 10 listopada 2022 r. rozpatrywała konkursy na stanowiska sędziowskie oraz asesorskie i podjęła uchwałę o przedstawieniu Prezydentowi RP wniosku o powołanie Tomasza Sławomira Kmiecika na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Przeworsku. Rada wystąpiła także z wnioskiem do Prezydenta RP o powołanie Niny Teresy Beczek, Agnieszki Dauter-Kozłowskiej, Macieja Stanisława Borychowskiego, Anny Beaty Pośpiech-Kłak, Justyny Bernadety Wtulich-Gruszczyńskiej na stanowiska asesorów w WSA w Warszawie oraz Jolanty Natalii Kłody-Szeligi na stanowisko asesora do WSA w Rzeszowie.

Krajowa Rada Sądownictwa odroczyła rozpatrzenie wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie (M.P. poz. 283 z 2018) oraz rozpatrzenie wniosków o powołanie kandydatów na stanowisko asesora sądowego w WSA w Warszawie (M.P. poz. 542 z 2022).

Na zakończonym posiedzeniu plenarnym Rada zapoznała się z propozycjami rozstrzygnięć w sprawach budżetowych oraz z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych, z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych, z zakresu wizytacji i lustracji, a także ze sprawozdaniem z pracy Komisji do Spraw Skarg, Wniosków i Petycji.
Członkowie Rady rozpatrzyli sprawy indywidualne dotyczące jednego zastrzeżenia, jednego oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska, jednego odwołania od zmiany podziału czynności i czterech wniosków o przeniesienie sędziego w stan spoczynku.

Rada zaopiniowała 7 projektów aktów prawnych, w tym przyjęła negatywną opinię wraz z uwagami dotyczącą rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2701). W uwagach podkreślono wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP przyznania notariuszom prawa do dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz prawa do orzekania w sprawach dotyczących wydawania nakazów zapłaty. Podkreślono, że notariusz nie jest, tak jak sędzia, niezawisły w swych decyzjach, a możliwość otrzymania przez niego wynagrodzenia może w odbiorze społecznym wystawić na próbę ocenę jego bezstronności, np. w sprawach dotyczących nakazu zapłaty. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa proponowane zmiany legislacyjne przyznają notariuszom zbyt daleko idące uprawnienia dotychczas zastrzeżone tylko dla sądów, a do tego mogłyby doprowadzić do zaburzeń w strukturze nadzoru sądów, ponieważ część orzeczeń zostałaby z niego wyłączona. Zgodnie z założeniami projektu, wpis do księgi wieczystej dokonany przez notariusza miałby stanowić czynność orzeczniczą, a to byłoby naruszeniem zasady bezstronności i zasady sprawiedliwości proceduralnej (art. 45 ust. 1 Konstytucji).
Na zakończenie posiedzenia Krajowa Rada Sądownictwa przyjęła Stanowisko na Dzień Niepodległości.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka

Data wydarzenia: 10-11-22

Ojczyzna jest wspólną rodzicielką nas wszystkich” oraz „Jest mi o wiele droższa niż życie” – tak Cyceron określał swój stosunek do własnej ojczyzny – Rzymu.
Zabrakło tej perspektywy naszym przodkom z XVIII stulecia. Oni to nie odczytawszy pojawiających się zagrożeń, doprowadzili do utraty będącego ucieleśnieniem ojczyzny własnego państwa. Stało się to dziełem obcej przemocy, jednakże w atmosferze wewnętrznych waśni, delatorstwa na poziomie zdrady narodowej – czyli wynoszeniu spraw Rzeczypospolitej na zagraniczne dwory i prób zdławienia oponentów przy pomocy obcych potęg, maskowanych hasłami obrony swobód i dawnego porządku ustrojowego.
Przetrwała jednak ojczyzna w sercach i umysłach Polaków, przechowujących depozyt polskości i wartości chrześcijańskich. Pozwoliło to po latach niewoli, w obliczu upadku mocarstw zaborczych obwieścić światu na zgliszczach I wojny światowej, że Naród Polski chce być znowu wolny – w wolnej Polsce.
Obchodząc kolejną rocznicę wybicia się na Niepodległość, Krajowa Rada Sądownictwa życzy wszystkim naszym rodakom, aby pomni doświadczeń przeszłości, pokonywali aktualne zagrożenia i – w cycerońskim duchu – widzieli w Rzeczypospolitej swą matkę, której winni są miłość i szacunek, wspólnym trudem budując jej suwerenność, godność i należną jej pozycję w rodzinie narodów świata.


Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka

Data wydarzenia: 09-11-22