Data wydarzenia: 16-02-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przekazanym przy piśmie Sekretarza Stanu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 11 lutego 2021 r. (znak: BPU.120.3.2021), opiniuje go pozytywnie, nie zgłaszając uwag do jego treści.