Data wydarzenia: 29-01-21

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (UD140)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (UD140), przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 14 grudnia 2020 r. (znak: DLUS-II.4601.5.2020) zgłasza następującą uwagę do jego treści.

Projektowany art. 106i § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) przewiduje jako zasadę czteroletni okres pełnienia przez asesora sądowego obowiązków sędziego, od dnia objęcia stanowiska. O ile zasadne jest przedłużenie tego czteroletniego okresu, o okres nieobecności w związku z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem rodzicielskim, urlopem ojcowskim lub urlopem wychowawczym, o tyle zbędne jest wyłączenie z tego katalogu okresu wykonywania prawa do urlopu wychowawczego w sposób określony w art. 83a ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Przepis ten bowiem przewiduje, wykonywanie prawa do urlopu wychowawczego przez zmniejszenie przydziału spraw najwyżej o 50% z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia, a tym samym oczywiste jest, że asesor sądowy korzystający z tego prawa pełni swoje obowiązki.

projekt