Data wydarzenia: 16-02-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Sosnowcu oraz zmiany niektórych innych rozporządzeń

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektami rozporządzeń:

  • w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Sosnowcu;
  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw;
  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych;
  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych;
  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych;
  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów okręgowych właściwych do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych;
  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych;
  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej;
  • zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym,

przekazanych przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 9 lutego 2021 r. (znak: DLUS-I.4601.3.2020), nie zgłasza uwag do ich treści.

projekt B 526