Data wydarzenia: 01-09-22

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu odebrania uprawnień do stanu spoczynku byłym członkom Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

 

 Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu odebrania uprawnień do stanu spoczynku byłym członkom Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, przekazanego przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 17 sierpnia 2022 r. (znak: SPS-WP.020.225.5.2022), opiniuje go negatywnie.

W ocenie Rady przedstawiony projekt – mający na celu odebranie uprawnień do stanu spoczynku byłym członkom Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, zlikwidowanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1259) – narusza art. 2 Konstytucji RP statuujący zasadę demokratycznego państwa prawa. Z zasady tej Trybunał Konstytucyjny wywiódł zasadę ochrony praw słusznie nabytych, treścią której jest zakaz stanowienia przepisów arbitralnie odbierających lub ograniczających prawa podmiotowe przysługujące jednostce lub innym podmiotom prywatnym występującym w obrocie prawnym. Mając na uwadze ugruntowane stanowisko Trybunału Konstytucyjnego odnośnie do kwestii ochrony praw słusznie nabytych, proponowane zmiany budzą poważne wątpliwości co do ich zgodności z Konstytucją RP.
W przekonaniu Rady kwestionowany przez projektodawców przepis należałoby raczej poddać kontroli Trybunału Konstytucyjnego.