W związku z wprowadzaniem nowego oprogramowania, które pozwala na obrady plenarne Krajowej Rady Sądownictwa w trybie zdalnym, posiedzenie Rady w dniach 7-10.07. 2020 r. nie będzie transmitowane przez Internet.
Podstawa prawna: art. 31 zzg ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Data wydarzenia: 17-06-20

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Data wydarzenia: 17-06-20

w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:

w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego
w postępowaniu karnym, w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym oraz w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym

 

Data wydarzenia: 17-06-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury

Data wydarzenia: 17-06-20

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Data wydarzenia: 17-06-20

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich