Krajowa Rada Sądownictwa podczas posiedzenia plenarnego w dniach 6-9 grudnia 2022 r. rozpatrywała konkursy na stanowiska sędziowskie oraz asesorskie i podjęła uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP 25 wniosków o powołanie na stanowisko sędziego w sądach powszechnych, w tym 13 wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego i 12 o powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Rada wystąpiła także do Prezydenta RP o powołanie trzech asesorów do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Członkowie Rady rozpatrzyli też sprawy indywidualne dotyczące dziewięciu wniosków o cofnięcie zgłoszeń udziału w konkursach i jednego oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska sędziowskiego.
Krajowa Rada Sądownictwa wysłuchała sprawozdania z prac Komisji do Spraw Obsługi Postępowań Toczących się przed Sądami i Trybunałami i podjęła uchwały zawierające stanowiska w sprawie postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dotyczące skarg o nr 48530/21 i nr 41743/21. Rada zaopiniowała także 10 projektów aktów prawnych.
W trakcie obrad sprawozdania złożyli Przewodniczący Komisji stałych i problemowych. Przewodniczący Komisji do Spraw Odpowiedzialności Dyscyplinarnej Sędziów i Asesorów Sądowych sędzia Stanisław Zdun przedstawił sprawę zachowania na sali rozpraw jednego z sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie.
Sędzia podczas rozprawy apelacyjnej w dniu 25 listopada 2022 r. w Sądzie Okręgowym w Krakowie w sprawie dotyczącej przestępstwa przeciw nieletniemu i przemocy w rodzinie, która wpłynęła do sądu w maju 2021 r. – wedle dokumentacji nadesłanej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie - starał się nakłonić strony uczestniczące w rozprawie do złożenia wniosku o zastosowanie testu niezawisłości i bezstronności wobec pozostałych sędziów - członków składu orzekającego. Na zwróconą przez przewodniczącego uwagę, by nie przeszkadzał w rozprawie, miał zareagować podniesionym głosem i zdjęciem togi. Takim zachowaniem miał dezorganizować przebieg rozprawy i w sposób nielicujący z powagą urzędu sędziego odnosić się do przewodniczącego składu. Ujawnione zachowanie rzutuje na ocenę pracy wszystkich sędziów i całego wymiaru sprawiedliwości, podważa powagę sądu oraz nosi znamiona deliktu dyscyplinarnego. Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę o skierowaniu sprawy zachowania sędziego z żądaniem wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w w dniu 2 grudnia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1206 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesorskim

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

Data wydarzenia: 08-12-22

Data wydarzenia: 07-12-22

Data wydarzenia: 06-12-22

W związku z ostatnimi publikacjami dotyczącymi uchylenia kary porządkowej nałożonej na Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa przez Sąd Okręgowy
w Krakowie, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa podaje do publicznej wiadomości co następuje. 

1. Zawarte w tekście „Tak naciskano na sędziów w sprawie grzywny dla szefowej neo-KRS Dagmary Pawełczyk-Woickiej”, opublikowanym w dniu 2 grudnia 2022 roku na portalu wyborcza.pl, twierdzenia o rzekomych naciskach wywieranych na sędziów orzekających celem uchylenia grzywny, są gołosłownym pomówieniem, zaprzeczonym zresztą przez sędziego, na którego miały być jakoby wywierane. Znamiennym dla manipulacyjnego charakteru publikacji jest fakt, że w wersji drukowanej fragment obejmujący dementi zainteresowanego sędziego zamieszczony został na dalszych stronach, podczas gdy zasadnicza pomawiająca część zajmuje pierwszą stronę gazety. Tekst nosi w konsekwencji znamiona zniesławienia, godzącego w dobre imię i uczciwość krakowskich sędziów, a w szczególności – przewodniczącej IV Wydziału Karnego Odwoławczego.

2. Wbrew twierdzeniom zawartym w tekście „Grzywna dla przewodniczącej nowej KRS uchylona. <W tej sprawie nie ma przypadku>”, opublikowanym na stronie „tvn24.pl” w dniu 3 grudnia 2022 roku (a także w towarzyszącym mu materiale audiowizualnym), to nie „krakowscy sędziowie” chcieli przeprowadzenia wobec sędziego sądu rejonowego testu niezawisłości, ale wyłącznie jeden członek składu orzekającego w tej sprawie – Wojciech Maczuga, który w piśmie z żądaniem dokumentów skierowanym do Przewodniczącego KRS nie zakreślił terminu do wykonania polecenia (co jest koniecznym warunkiem nałożenia kary w razie jego niewykonania), ani wbrew powinności nie zawarł pouczenia o skutkach niezastosowania się do polecenia.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka