Na zakończonym 10 lutego 2023 r. posiedzeniu plenarnym członkowie Krajowej Rady Sądownictwa - na wniosek Komisji do spraw opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa - debatowali nad poselskim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym (SPS-WP.020.299.5.2022). Podczas dyskusji podkreślano, że projektowane rozwiązania podważają status sędziów powołanych przez Prezydenta RP, są też niezgodne z obowiązującym prawem oraz ze standardami europejskimi. W przedstawionym uzasadnieniu zauważono, że przepisy projektu poselskiego zmierzają do naruszenia konstytucyjnej zasady nieusuwalności sędziów i nie można ich pogodzić z zasadą demokratycznego państwa prawnego.

Sprawy dyscyplinarne i zawiadomienie do prokuratury
Krajowa Rady Sądownictwa zdecydowała w czasie czterodniowego posiedzenia o skierowaniu do Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec sędzi Marzanny Piekarskiej-Drążek z Sądu Apelacyjnego w Warszawie w związku z jej wystąpieniem publicznym w grudniu 2022 r.
Wniosek rekomendowała Komisja ds. odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów. Rada zgodziła się z opinią komisji, że zachodzi podejrzenie popełnienia przez sędzię Marzannę Piekarską-Drążek deliktu dyscyplinarnego, polegającego na uchybieniu godności urzędu oraz na działalności publicznej, która nie da się pogodzić z zasadami niezawisłości sędziów i niezależności sądów (art. 107 par. 1 pkt. 4 i 5 usp).

Wykonując uchwałę Prezydium KRS, Przewodniczący Rady sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka złożyła zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez sędziego Sądu Najwyższego Józefa Iwulskiego oraz przez nieokreśloną osobę, która dopuściła sędziego do czynności orzeczniczych. Mimo zawieszenia sędzia podejmuje czynności służbowe.

Prace nad Kodeksem Zasad Etyki Sędziów i Asesorów
Rozpoczęły się także prace nad przygotowaniem nowego Kodeksu Zasad Etyki Sędziów i Asesorów Sądowych, o czym poinformował członków Rady Przewodniczący Komisji do spraw etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych sędzia Rafał Puchalski.

Komisja budżetowa KRS spotkała się przedstawicielami szczęściu związków i rad zawodowych, które tworzą pracownicy wymiaru sprawiedliwości. Rozmawiano m.in. o postulatach dotyczących warunków pracy i wynagrodzeń. Będą one także omawiane podczas dalszych prac Komisji.

Konkursy na stanowiska sędziowskie, kryteria oceny kandydatów przez kolegia
Rada rozpatrywała konkursy na stanowiska sędziowskie oraz asesorskie i podjęła uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP 13 wniosków o powołanie na stanowisko sędziego w sądach rejonowych, siedem wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego i jednego wniosku o powołanie na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego.
W czasie posiedzenia członkowie KRS dyskutowali także o zróżnicowanych kryteriach oceny kandydatów na sędziów i opiniach kolegiów sądów okręgowych, które są przedstawiane Radzie. Podkreślono, że dla oceny kandydatów biorących udział w konkursach szczególnie cenne są uzasadnienia do opinii kolegiów, które przygotowują niektóre sądy. Inne przesyłają KRS jedynie wyniki głosowania. Rozmawiano także o ocenach zawartych w opiniach wizytatorów i o zdarzającym się niedocenianiu doświadczenia orzeczniczego kandydatów.

Ponadto członkowie Rady rozpatrzyli 11 wniosków o cofnięcie zgłoszeń udziału w konkursach, cztery oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska sędziowskiego, osiem odwołań od zmiany podziału czynności, trzy wnioski o przeniesienie sędziego w stan spoczynku.
Rada zaopiniowała pięć projektów aktów prawnych, a Prezydium Rady przyjęło siedem stanowisk dotyczących postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Zespół Prasowy
Biura Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 09-02-23

Krajowa Rady Sądownictwa zdecydowała podczas posiedzenia plenarnego 9 lutego 2023 r. o skierowaniu do Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec sędzi Marzanny Piekarskiej-Drążek z Sądu Apelacyjnego w Warszawie w związku z jej wystąpieniem publicznym z grudnia 2022 r.
Taki wniosek rekomendowała Radzie Komisja ds. odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów KRS. Rada zgodziła się z opinią komisji, że zachodzi podejrzenie popełnienia przez sędzię Marzannę Piekarską-Drążek deliktu dyscyplinarnego, o jakim mówi prawo o ustroju sądów powszechnych w art. 107 par. 1 pkt. 4 i 5, czyli - uchybienia godności urzędu oraz działalności publicznej, która nie da się pogodzić z zasadami niezawisłości sędziów i niezależności sądów.
Na posiedzeniu KRS zaprezentowano nagranie z publicznej wypowiedzi sędzi Piekarskiej-Drążek podczas wiecu przed siedzibą Sądu Najwyższego w Warszawie, zorganizowanego przez stowarzyszenie sędziów Iustitia.
- Ja jestem sędzią i jedyne, co umiem robić zawodowo, to sądzić przestępców. Ja, moi koledzy, niezależne sądy osądzą tych, którzy takie okrutne prawo ustanowili. I nie można tego nazwać prawem, tylko bezprawiem – mówiła Marzanna Piekarska–Drążek, odnosząc się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i budowy tam zapory przeciwko nielegalnej imigracji, o jakiej zdecydował rząd.
Sędzia oświadczyła też m.in., że będzie sądzić tych, „którzy wydali polecenia od góry do dołu, tych, którzy wydali rozkazy”.
– Tych, którzy na dole dopuszczają się tego okrucieństwa, z powodu którego ludzie są zaszczuci, stracili prawa ludzkie, prawo do godności i życia. Zamarzają w tej chwili w lasach i toną w rzekach. Pamiętajcie o tym wszystkim, to jest straszny cywilizacyjny wyrzut sumienia dla Polski – twierdziła.
Sędzia oznajmiła też, że sędziowie muszą „walczyć o to, co robią już sądy w okręgu białostockim”.
Zdaniem KRS, sędzia podważyła w ten sposób bezstronność sądów w okręgu białostockim, orzekających m.in. w sprawach dotyczącej prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy wschodniej. Wyraziła też pogląd prawny dotyczący sprawy, której zamiar osądzenia deklaruje.
Komisja ds. odpowiedzialności dyscyplinarnej umożliwiła sędzi Piekarskiej-Drążek wypowiedzenie się lub zajęcie stanowiska na piśmie w tej sprawie.
W piśmie skierowanym do Przewodniczącej KRS Dagmarę Pawełczyk-Woicką sędzia Marzanna Piekarska-Drążek zakwestionowała pozycję ustrojową Krajowej Rady Sądownictwa. Napisała też, że nie zmierza składać wyjaśnień wobec tego organu.
Wniosek Krajowej Rady Sądownictwa do Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych zostanie w tej sprawie skierowany niezwłocznie.

Zespół Prasowy
Biura Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 08-02-23

Data wydarzenia: 07-02-23