Krajowa Rady Sądownictwa zdecydowała podczas posiedzenia plenarnego 9 lutego 2023 r. o skierowaniu do Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec sędzi Marzanny Piekarskiej-Drążek z Sądu Apelacyjnego w Warszawie w związku z jej wystąpieniem publicznym z grudnia 2022 r.
Taki wniosek rekomendowała Radzie Komisja ds. odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów KRS. Rada zgodziła się z opinią komisji, że zachodzi podejrzenie popełnienia przez sędzię Marzannę Piekarską-Drążek deliktu dyscyplinarnego, o jakim mówi prawo o ustroju sądów powszechnych w art. 107 par. 1 pkt. 4 i 5, czyli - uchybienia godności urzędu oraz działalności publicznej, która nie da się pogodzić z zasadami niezawisłości sędziów i niezależności sądów.
Na posiedzeniu KRS zaprezentowano nagranie z publicznej wypowiedzi sędzi Piekarskiej-Drążek podczas wiecu przed siedzibą Sądu Najwyższego w Warszawie, zorganizowanego przez stowarzyszenie sędziów Iustitia.
- Ja jestem sędzią i jedyne, co umiem robić zawodowo, to sądzić przestępców. Ja, moi koledzy, niezależne sądy osądzą tych, którzy takie okrutne prawo ustanowili. I nie można tego nazwać prawem, tylko bezprawiem – mówiła Marzanna Piekarska–Drążek, odnosząc się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i budowy tam zapory przeciwko nielegalnej imigracji, o jakiej zdecydował rząd.
Sędzia oświadczyła też m.in., że będzie sądzić tych, „którzy wydali polecenia od góry do dołu, tych, którzy wydali rozkazy”.
– Tych, którzy na dole dopuszczają się tego okrucieństwa, z powodu którego ludzie są zaszczuci, stracili prawa ludzkie, prawo do godności i życia. Zamarzają w tej chwili w lasach i toną w rzekach. Pamiętajcie o tym wszystkim, to jest straszny cywilizacyjny wyrzut sumienia dla Polski – twierdziła.
Sędzia oznajmiła też, że sędziowie muszą „walczyć o to, co robią już sądy w okręgu białostockim”.
Zdaniem KRS, sędzia podważyła w ten sposób bezstronność sądów w okręgu białostockim, orzekających m.in. w sprawach dotyczącej prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy wschodniej. Wyraziła też pogląd prawny dotyczący sprawy, której zamiar osądzenia deklaruje.
Komisja ds. odpowiedzialności dyscyplinarnej umożliwiła sędzi Piekarskiej-Drążek wypowiedzenie się lub zajęcie stanowiska na piśmie w tej sprawie.
W piśmie skierowanym do Przewodniczącej KRS Dagmarę Pawełczyk-Woicką sędzia Marzanna Piekarska-Drążek zakwestionowała pozycję ustrojową Krajowej Rady Sądownictwa. Napisała też, że nie zmierza składać wyjaśnień wobec tego organu.
Wniosek Krajowej Rady Sądownictwa do Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych zostanie w tej sprawie skierowany niezwłocznie.

Zespół Prasowy
Biura Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 08-02-23

Data wydarzenia: 07-02-23

Data wydarzenia: 07-02-23
Data końca wydarzenia: 10-02-23

7 lutego – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
8 lutego – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
9 lutego – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
10 lutego – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

W związku z pytaniami dotyczącymi publikacji na oficjalnym profilu Krajowej Rady Sądownictwa na Twitterze fragmentu nagrania z monitoringu w Sądzie Okręgowym w Krakowie informuję, że nagranie udostępniło Radzie kierownictwo sądu z własnej inicjatywy. Krajowa Rada Sądownictwa nie zwracała się o przekazanie tego nagrania. Za treść wpisów zamieszczanych na oficjalnym profilu Krajowej Rady Sądownictwa na Twitterze odpowiedzialny jest Przewodniczący KRS. Przewodniczący KRS sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka w okresie sprawowania funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie nie weszła w posiadanie nagrania.

Publikacje mają zapewnić szerokiej opinii publicznej możliwość zapoznania się z rzeczywistym obrazem działań sędziego Macieja Ferka i tym samym dostarczyć materiału do wyrobienia sobie każdemu własnego przekonania o ich realnym kształcie i znaczeniu, a to zwłaszcza w obliczu ponawianych publicznych enuncjacji samego zainteresowanego, wyraźnie zmierzających do manipulacyjnej reinterpretacji własnych zachowań i usiłujących – nie bez udziału niektórych ośrodków medialnych – wpisać je w kanon zwykłych zachowań przystojących sędziemu. Zachowania sędziego przybierają postać coraz bardziej skrajną, której źródłem jest również kreacja wizerunku medialnego, dostarczającego sędziemu oczekiwanej aprobaty i usprawiedliwienia. Pocztówki wysyłane przez sędziego (w liczbie ok. 30) nie mają charakteru prywatnego.

Należy odnotować, że ów współudział mediów w dezorientowaniu opinii publicznej, przyjmuje formy manipulacji polegającej między innymi na odwracaniu uwagi od istoty poczynań sędziego Macieja Ferka, a to za pomocą akcentowania formalistycznych zagadnień i sugerujących brak podstaw prawnych do pozyskania i publikacji materiałów, czego wyrazem jest niestety treść skierowanych 2 lutego 2023 r. pytań dziennikarskich przez przedstawiciela OKO.press.

Proceder powyższy dotyczy także innych „faktów medialnych” związanych z funkcjonowaniem Krajowej Rady Sądownictwa, a poza dezorientacją opinii publicznej poddaje w wątpliwość funkcjonowanie organów wymiaru sprawiedliwości (umocowanie sędziów i sądów), wpływa destrukcyjnie na system prawny RP. Cierpi na tym jakość debaty publicznej usprawiedliwiając wzorce zachowań aspołeczne albo anarchistyczne, a finalnie odbije się niekorzystnie na obywatelach oczekujących na sprawiedliwe, bezstronne rozstrzygnięcia sądów. KRS będzie korzystać ze wszystkich form przekazu, które będą wyjaśniać opinii publicznej rzeczywistą genezę i przebieg konfliktu o tzw. „praworządność”.

Przewodniczący KRS
Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka