Data wydarzenia: 23-10-23
Data końca wydarzenia: 27-10-23

Projekt
PORZĄDEK OBRAD
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
w dniach 23-27 października 2023 r.
23 października – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
24 października – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
25 października – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
26 października – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
27 października – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 23-27 października 2023 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych;
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS:
9.1. do spraw skarg, wniosków i petycji;
9.2. do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami;
9.3. do spraw opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
SN:
12.1. SN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych M.P. z 2022 r., poz. 356 (6 kandydatów na 2 miejsca)
NSA:
12.2. NSA Izba Gospodarcza M.P. z 2022 r., poz. 358 (5 kandydatów na 1 miejsce)
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.3. do SA w Szczecinie M.P. z 2023 r., poz. 306;
12.4. do SA w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 847;
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY
WNIOSEK O MIANOWANIE
EGAZAMINOWANEGO APLIKANTA APLIKACJI PROKURATORSKIEJ:
12.5. do SR w Słupsku;
ZASTRZEŻENIE:
12.6. Asesor do WSA w Olsztynie M.P. z 2023 r., poz. 722;
12.7. do SO w Toruniu M.P. z 2023 r., poz. 854;
12.8. do SO w Krośnie M.P. z 2023 r., poz. 554;
13. Odwołania od zmiany podziału czynności;
14. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 § 3 usp;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu;
18. Propozycja stanowiska KRS w związku z postanowieniem SN z dnia 28 czerwca 2023 r. wraz z uzasadnieniem w sprawie z odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa Nr 1221/2021 z 9 września 2021 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odwołania SSO od zmiany podziału czynności ustalonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 maja 2021 roku;
19. Wolne wnioski;