Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, przekazanego przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 30 września 2020 r. (znak: DLPK-II.401.4.2020), nie zgłasza uwag do jego treści.

Data wydarzenia: 16-10-20

Data wydarzenia: 15-10-20