Data wydarzenia: 16-06-23

Na zakończonym 16 czerwca 2023 r. czterodniowym posiedzeniu plenarnym członkowie Krajowej Rady Sądownictwa zaakceptowali kandydatury 167 absolwentów aplikacji sędziowskiej na stanowisko asesora sądowego w sądach powszechnych. Ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości i potrzebę wzmocnienia kadr w sądach przyjęte przez Radę wnioski zostały w trybie pilnym wysłane do kandydatów, by mogły się uprawomocnić, a następnie zostać podpisane przez Prezydenta RP.

Na wniosek Komisji ds. odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów, członkowie Rady podjęli decyzję o przekazaniu do Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jana Nowaka na sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy w uzasadnieniu do wydanego wyroku, w stosunku do jego osoby użyli sformułowania „…takie postępowanie jest bowiem charakterystyczne dla państwa autorytarnych i faszystowskich…”. Sformułowanie takie, zdaniem członków Rady, wykracza poza potrzebę rzeczowej argumentacji i narusza zasadę etyki zawodowej sędziów. W obecnym stanie prawnym Krajowa Rada Sądownictwa nie ma uprawnień do wnioskowania do Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, dlatego sprawę tę przekazuje Rzecznikowi z informacją o podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.

Członkowie Krajowej Rady Sądownictwa zgodzili się z opinią Komisji ds. odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów, że zachodzi podejrzenie naruszenia zasad etyki przez sędziego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Sławomira Bagińskiego, który w uzasadnieniu wyroku (syg. akt III AUa 1382/21) kwestionuje postępowania nominacyjne Krajowej Rady Sądownictwa i uprawnienia Prezydenta RP do powoływania sędziów. Rada postanowiła wystąpić do Rzecznika Dyscyplinarnego z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.

Przewodniczący KRS, sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka poinformowała także, że zwróci się do Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna o przekazanie raportu, dotyczącego oceny stanu sądownictwa w Polsce, który powstał na zlecenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Informacje zawarte w tym raporcie mogą rodzić wśród obywateli wątpliwości co do statusu sędziów, stałości wyroków, a tym samym burzyć porządek prawny w naszym kraju. Ankieta, na podstawie której powstał raport, jest próbą nacisku na sędziów i naruszenia niezawisłości sędziowskiej. Nie została opublikowana w całości ani na stronie „Iusttii”, ani na stronie panelu Ariadna, mimo to pewne informacje o wynikach badania zostały już przekazane niektórym mediom. Nie ma tam informacji ani o metodologii badań, ani o ich reprezentatywności.

Zespół Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 20 - 23 czerwca 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie przejścia sędziego w stan spoczynku

Data wydarzenia: 15-06-23