Data wydarzenia: 13-02-24
Data końca wydarzenia: 16-02-24

Projekt
PORZĄDEK OBRAD
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
w dniach 13-16 lutego 2024 r.
13 lutego – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
14 lutego – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
15 lutego – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
16 lutego – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 13-16 lutego 2024 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych;
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży;
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz prawo o ruchu drogowym (UD329);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniu karnym (B798);
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (B757);
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt;
4.8. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie;
4.9. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyznaczenia jednego sądu rejonowego i jednego sądu okręgowego właściwych do rozpoznawania spraw w europejskim postępowaniu nakazowym oraz w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń wszczętych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego te postępowania (A520);
4.10. Propozycja opinii w przedmiocie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (B801);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS:
9.1. do spraw skarg, wniosków i petycji;
9.2. do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami:
9.2.1 Sprawozdanie komisji w sprawie skierowania do TK wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP art. 27 § 5a zdanie drugie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.);
9.2.2 Sprawozdanie komisji w sprawie skierowania do TK wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2024 r. zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych;
9.3. do spraw opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa:
9.3.1. Projekt obwieszczenia Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa;
9.3.2. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
WNIOSKI ASESORÓW WSA O POWOŁANIE NA URZĄD SĘDZIEGO WSA:
12.1. do WSA w Gliwicach;
12.2. do WSA w Olsztynie;
WNIOSKI ASESORÓW O POWOŁANIE NA URZĄD SĘDZIEGO SR:
12.3. do SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
SĄDY POWSZECHNE:
12.4. SR w Augustowie M.P. z 2023 r., poz. 633 (5 kandydatów na 1 miejsce);
12.5. SO w Siedlcach M.P. z 2023 r., poz. 419 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.6. SR w Kaliszu M.P. z 2023 r., poz. 558 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.7. SO w Łodzi M.P. z 2023 r., poz. 439 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.8. SO w Sieradzu M.P. z 2023 r., poz. 530 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.9. SA w Poznaniu M.P. z 2023 r., poz. 419 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.10. SA w Szczecinie M.P. z 2023 r., poz. 421 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.11. SA w Szczecinie M.P. z 2023 r., poz. 457 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.12. SR dla m.st. Warszawy w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 453 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.13. SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 636 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.14. SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 664 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.15. SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 709 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.16. SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 639 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.17. SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 718 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.18. SR dla Warszawy-Woli w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 607 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.19. SR w Grodzisku Mazowieckim M.P. z 2023 r., poz. 578 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.20. SR dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 540 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.21. SO w Jeleniej Górze M.P. z 2023 r., poz. 325 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.22. SO w Świdnicy M.P. z 2023 r., poz. 514 (2 kandydatów na 1 miejsce);
SĄDY POWSZECHNE – ODROCZONE:
12.23. SA w Katowicach M.P. z 2022 r., poz. 683 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.24. SO w Łodzi M.P. z 2023 r., poz. 558 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.25. SR w Żyrardowie M.P. z 2023 r., poz. 439 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.26. SO w Poznaniu M.P. z 2023 r., poz. 129 (1 kandydat na 1 miejsce);
SĄDY POWSZECHNE PO SN:
12.27. SO w Radomiu M.P. z 2022 r., poz. 946 (2 kandydatów na 1 miejsce);
ZASTRZEŻENIA:
12.28. do SR w Mińsku Mazowieckim M.P. z 2023 r., poz. 1378;
12.29. do SR w Mińsku Mazowieckim M.P. z 2023 r., poz. 1378;
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY
OŚWIADCZENIE WOLI – DALSZE ZAJMOWANIE STANOWISKA:
12.30. SSA we Wrocławiu;
13. Odwołania od zmiany podziału czynności;
14. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 § 3 usp;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu:
Nr 18/2023 z posiedzenia KRS w dniach 7-10 listopad 2023 r.;
18. Podjęcie uchwały w sprawie apelu o skierowanie do TK wniosku o zbadanie zgodności normy, wynikającej z art. 112 b usp z Konstytucją RP;
19. Sprawa o zaniechanie naruszania dóbr osobistych;
20. Wolne wnioski;