Głosowania obiegowe w Krajowej Radzie Sądownictwa

W związku z wątpliwościami dotyczącymi pobierania diet przez członków Krajowej Rady Sądownictwa za udział w głosowaniach obiegowych, chciałbym wyjaśnić, że zgodnie z art. 21 ust. 2a ustawy o KRS, „w uzasadnionych przypadkach” możliwe jest załatwienie sprawy w trybie obiegowym, przez głosowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Stan epidemii spowodował, że od 13 marca do 16 czerwca 2020 r. nie odbywały się posiedzenia plenarne KRS w trybie stacjonarnym. Rada oczekiwała na uchwalenie i wejście w życie przepisów umożliwiających prowadzenie posiedzeń w formie zdalnej. Przepisy te weszły w życie ustawą z 14 maja 2020 r., a ich stosowanie wymagało zmian organizacyjnych i dostosowania infrastruktury informatycznej.

Ponieważ niektóre sprawy, z uwagi na ich charakter, powinny być załatwione niezwłocznie, zarządziłem głosowanie obiegowe. Dotyczyło to spraw, które co do zasady, nie są sporne i nie wymagają dyskusji. Należy do nich rozpatrzenie oświadczeń o cofnięciu zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie (im szybciej KRS rozpatrzy cofnięcie zgłoszenia podejmując uchwałę o umorzeniu postępowania, tym szybciej zainteresowany będzie mógł zgłosić swoją kandydaturę do nowego konkursu). Ponadto pod głosowanie obiegowe poddano sprawy dotyczące przejścia lub przeniesienia sędziego w stan spoczynku (na podstawie prawomocnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub w sytuacjach, w których sędzia może sam wybrać datę zakończenia pracy orzeczniczej).

Podczas głosowania obiegowego 22 kwietnia 2020 r. rozpatrzono 21 spraw indywidualnych (15 dotyczyło stanu spoczynku, 6 umorzenia postępowania w związku z cofnięciem zgłoszenia przez kandydata). W głosowaniu wzięło udział 18 członków KRS – głosowanie było ważne. Podczas głosowania obiegowego 21-22 maja 2020 r. rozpatrzono 17 spraw indywidualnych (14 dotyczyło stanu spoczynku, 3 umorzenia postępowania w związku z cofnięciem zgłoszenia kandydata na sędziego). W głosowaniu wzięło udział 12 członków KRS (mniej niż połowa), zatem głosowanie było nieważne.
Podczas głosowania obiegowego 26-27 maja 2020 r. Rada zajęła się opiniowaniem odwołania prof. Małgorzaty Manowskiej ze stanowiska Dyrektora KSSiP. W głosowaniu wzięło udział 11 członków KRS (mniej niż połowa), zatem głosowanie było nieważne. Sprawa ta miała charakter pilny (prof. Małgorzaty Manowska obejmowała wówczas stanowisko Pierwszego Prezesa SN) i niesporny (odwołanie następowało na skutek rezygnacji ze stanowiska).
Podczas głosowania obiegowego 10-12 czerwca 2020 r. rozpatrzono 12 spraw indywidualnych dotyczących stanu spoczynku. W głosowaniu wzięło udział 16 członków KRS – głosowanie było ważne.

Na posiedzeniu 1 lipca 2020 r. prezydium Rady przyjęło stanowisko dotyczące zasad ustalania udziału członków Rady w posiedzeniach plenarnych i innych pracach Rady. Uznano, że za głosowanie obiegowe będzie przysługiwać dieta, ponieważ w czasie epidemii istnieje stałe ryzyko wprowadzenia kwarantanny dla członków KRS lub pracowników Biura KRS, co uniemożliwiłoby organizację posiedzenia plenarnego nawet w trybie zdalnym, a głosowanie obiegowe może być okresowo jedyną formą działalności Krajowej Rady Sądownictwa. Ponadto w 2020 r. w ciągu jednego głosowania obiegowego często rozpatrywano więcej spraw niż w ciągu jednego dnia posiedzenia KRS. Głosowanie obiegowe jest formą podjęcia decyzji przez całą Radę, więc jego związek z działalnością Rady jest niepodważalny.
Członkowie Krajowej Rady Sądownictwa otrzymują nie tylko kartę do głosowania, ale również dostępną informację o rozstrzyganej sprawie, m.in. są to protokoły posiedzeń zespołów członków KRS, którzy osobiście zapoznali się z całą dokumentacją. Materiały te pozwalają dokładnie przeanalizować sprawę i podjąć prawidłową decyzję wyrażoną w głosowaniu obiegowym.

                                          Sędzia Leszek Mazur
                                          Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 11-12-20

Data wydarzenia: 09-12-20

Data wydarzenia: 10-12-20

Data wydarzenia: 08-12-20