Data wydarzenia: 31-03-23

Podczas zakończonego 31 marca 2023 r. posiedzenia plenarnego Krajowa Rada Sądownictwa rozpatrywała konkursy na stanowiska sędziowskie oraz asesorskie i podjęła uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP szesnastu wniosków o powołanie na stanowisko sędziego w sądach rejonowych, ośmiu wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego i jeden wniosek o powołanie na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego. Rada wystąpiła także z wnioskiem do Prezydenta RP o powołanie jednego sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego i jednego asesora wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ponadto Rada postanowiła odroczyć rozstrzygnięcie kilku konkursów i zaprosić kandydatów na wysłuchania.

Na posiedzeniu KRS padł też wniosek o wyznaczenie wysłuchań kandydatów do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego na kwiecień. Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że wysłuchania te mają się odbyć na posiedzeniu majowym lub czerwcowym KRS, a procedura ta wymaga przygotowań. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego postulowała przeprowadzenie konkursu w kwietniu, ale Rada nie uwzględniła tego wniosku.

Rada uwzględniła natomiast odwołanie sędzi Sądu Najwyższego Elżbiety Karskiej z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych od wyznaczenia do rozpoznania spraw w Izbie Cywilnej SN. Ani w ustawie o Sądzie Najwyższym, ani w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Regulamin Sądu Najwyższego nie pada termin „podział czynności”, dlatego odwołanie podlega rozpoznaniu według Prawa o ustroju sądów powszechnych. Rada uważa, że procedura, jaką zastosowano wobec sędzi Karskiej, nie może służyć rozwiązywaniu problemów kadrowych w izbach Sądu Najwyższego.

Przewodniczący KRS powoła zespół, który zajmie się przygotowaniem projektu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w związku z wątpliwościami co do konstytucyjności art. 35 § 3 ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi o możliwość wyznaczania przez Pierwszego Prezesa SN sędziów tego sądu do orzekania w innych jego izbach bez zgody samych sędziów na okres 6 miesięcy w ciągu roku. Przepis ten nie przewiduje żadnych kryteriów wyboru sędziego ani limitu przydzielanych spraw. Projekt wniosku do TK mógłby być przedstawiony na kolejnym posiedzeniu plenarnym Rady.
Do KRS docierają informacje, iż sędziowie Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN także postulują zmianę zarządzeń Pierwszego Prezesa SN, gdyż negatywnie wpływają one na funkcjonowanie sądu.

Krajowa Rada Sądownictwa odroczyła do czasu uzyskania uzasadnienia z Sądu Rejonowego w Gliwicach rozpoznanie wniosku Komisji ds. odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych o możliwym popełnieniu czynu zabronionego przez sędziego SR w Gliwicach Pawła Strumińskiego. Sędzia ten bez podstawy prawnej i z pominięciem reguł procedowania nałożył na Przewodniczącego KRS grzywnę.

Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła także odwołać się od wyroku Sądu Dyscyplinarnego na niekorzyść sędziego. Zamiast orzeczonej kary upomnienia wnioskuje o obniżenie sędziemu wynagrodzenia przez 6 miesięcy. Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie dopuścił się oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa procesowego poprzez przedłużenie tymczasowego aresztowania z przekroczeniem terminu ustawowego.

Krajowa Rada Sądownictwa zajęła stanowisko w sprawie ośmiu skarg rozpoznawanych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, uznając, że skargi te są niedopuszczalne, ponieważ art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, na jaki powołują się skarżący nie ma zastosowania do postępowania w ich sprawach.

Rada pozytywnie zaopiniowała senacki projekt zmian Kodeksu postępowania cywilnego. Dołączyła jednak kilka uwag dotyczących m.in. projektowanego przepisu o pierwszeństwie w przejęciu na własność nieruchomości przez współwłaściciela, który korzysta z niej dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Rada podkreśliła, że cel proponowanego rozwiązania jest słuszny, jeśli zostanie określona procedura weryfikacji, czy dana osoba faktycznie korzysta z nieruchomości dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Poselski projekt ustawy Prawo o notariacie Rada zaopiniowała negatywnie, gdyż powiela treści zaproponowane w rządowym projekcie ustawy Prawo o Notariacie [druk sejmowy nr 2701], który Rada zaopiniowała negatywnie 9 listopada 2022 r. Zgłoszone wówczas uwagi Rady zachowują aktualność.

Krajowa Rada Sądownictwa negatywnie zaopiniowała poselski projekt ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw i bez uwag zaopiniowała projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej.

Zespół Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 30-03-23

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 29 marca 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 306 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie.

Data wydarzenia: 29-03-23