Data wydarzenia: 09-01-24
Data końca wydarzenia: 09-01-24

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, zmieniającym rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (B 800), przedstawionym razem z pismem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2023 r. (znak DLUS-II.4601.3.2023), opiniuje projekt negatywnie jako sprzeczny z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego dotyczącymi zasad kształtowania ustroju sądów i postępowania przed sądami.

I. Zagadnienia wstępne
Przekazany Radzie do zaopiniowania projekt sformułowany został wyraźnie w celu bezpośredniego naruszenia konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziów (art. 178 Konstytucji), co jest sprzeczne także z standardami europejskimi oraz zasadą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji). Przedstawione propozycje zmian w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych stanowią zagrożenie dla podstawowych zasad ustrojowych państwa, godząc w prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Konsekwencją wejścia w życie przedmiotowych zmian może być naruszenie zasady bezpieczeństwa prawnego oraz zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Uchwała Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 20 grudnia 2023 r.
w przedmiocie uchwały Sejmu RP z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym.

Krajowa Rada Sądownictwa wykonując konstytucyjny obowiązek stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów na podstawie art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 3 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa stwierdza, co następuje:
1. Uchwała Sejmu RP z 20 grudnia 2023 r. podważa zaufanie do konstytucyjnych organów, godzi w porządek prawny, wbrew tytułowi inicjuje konflikt o znamionach kryzysu konstytucyjnego. Podjęta pod pozorem przywracania praworządności stanowi bezprawny i nieznany dotąd w historii Rzeczpospolitej Polskiej zamach na konstytucyjne organy państwa i z pewnością przejdzie do niechlubnej historii jako rozwiązanie niestosowane nigdy wcześniej, ani w komunistycznym reżimie totalitarnym, ani w trakcie wojen i okupacji niemieckiej.
2. Uchwała Sejmu została podjęta bez podstawy prawnej i poza zakresem jego kompetencji (ultra vires). Narusza wartości państwa prawa wynikające z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP. Podważa konstytucyjne fundamenty państwa, kwestionując demokratyczny mandat Krajowej Rady Sądownictwa i wyłączną prerogatywę Prezydenta RP do powołania sędziów, a także zasadę niezawisłości i nieusuwalności sędziów.
3. Uchwała Sejmu, mająca przywrócić zdolność Krajowej Rady Sądownictwa do prawidłowej realizacji jej konstytucyjnych funkcji stanowi w istocie rzeczy zaprzeczenie idei demokratycznego państwa prawa i jest wielopłaszczyznowo niezgodna z Konstytucją RP. tj. z jej art. 144 ust. 3 pkt 17, art. 178, art. 179, art. 187 i art. 190 ust. 1.
4. Zawarty w treści uchwały apel wzywający sędziów-członków Krajowej Rady Sądownictwa do zaniechania wykonywania ich konstytucyjnych i ustawowych obowiązków stanowi bezprecedensowe, bezprawne i niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawnym wywieranie wpływu i nacisku na działania Rady. Wbrew nielegalnej treści uchwały każdy z sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa jest obowiązany do wykonywania swojego mandatu do końca kadencji. Sędziowie-członkowie Krajowej Rady Sądownictwa są niezawiśli i niezależni od władzy ustawodawczej i wykonawczej.
5. Zgodnie z art. 187 ust. 4 Konstytucji ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa. Zgodność określonej w ustawie procedury wyboru członków do KRS z Konstytucją potwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25.03.2019 r. w sprawie K 12/18. Uchwała Sejmu z dnia 20 grudnia 2023 r. ingerująca w zakres działania i tryb pracy Rady stanowi bezpośrednią niedopuszczalną ingerencję w materię konstytucyjną i ustawową. Ani sama uchwała, jak również przywołane w jej treści orzecznictwo międzypaństwowych trybunałów w żadnym stopniu nie mogą zastępować ustawy ustrojowej, a tym bardziej wkraczać w regulację konstytucyjną.
6. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, określająca sposób wyboru sędziowskiej części członków do KRS, korzysta z domniemania jej zgodności z Konstytucją RP. Jedynym sądem prawa uprawnionym do oceny jej zgodności z normą konstytucyjną jest Trybunał Konstytucyjny. Jego orzeczenia mają moc powszechnie obowiązującą, także względem Sejmu RP, i są ostateczne (art. 190 ust. 1 Konstytucji RP).
7. Uchwała pomijająca orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące ustroju Krajowej Rady Sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości, m.in. wyroki TK z 25 marca 2019 r. sygn. akt K12/18, z 10 marca 2022, sygn. akt K 7/21, z 22 lutego 2022 r. sygn. akt P 10/19, z 24 listopada 2021 r. sygn. akt K 6/21, z 7 października 2021 r. sygn. akt K 3/21, z 14 lipca 2021 r. sygn. akt P 7/20, z 2 czerwca 2020 r. sygn. akt P 13/19, z 20 kwietnia 2020 r. sygn.. akt U 2/20, z 4 marca 2020 r. sygn. akt P 22/19, jest sprzeczna z przywołaną normą art. 190 ust. 1 Konstytucji RP.
8. Krajowa Rada Sądownictwa oświadcza, że odpowiedzialność za ewentualne zachowania godzące w Krajową Radę Sądownictwa i jej członków, a mogące skutkować zaburzeniami funkcjonalności i ciągłości pracy Rady, a w konsekwencji anarchią w wymiarze sprawiedliwości, ponoszą posłowie na Sejm RP oraz Sejm RP.
9. Krajowa Rada Sądownictwa jako konstytucyjny organ państwa zawsze będzie stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, bronić wartość demokratycznego państwa prawa konstytucyjnego porządku państwa, a jej członkowie wykonywać będą swoje konstytucyjne funkcje i zadania zgodnie z demokratycznym mandatem jej członków do czasu przekazania obowiązków członkom wybranym na kolejną kadencję zgodnie z obowiązująca ustawą.

w przedmiocie nieetycznego postępowania i podejrzenia popełnienia przestępstwa przez grupę sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w dniu 13 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 w zw. z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269 ze zm.) w zw. z § 16 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych, stanowiącym załącznik do uchwały Krajowej Rady Sądownictwa Nr 25/2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. i na podstawie art. 114 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) oraz art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa - organu stojącego na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów:
1) żąda od Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych podjęcia czynności wyjaśniających wobec sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu wskazanych w piśmie Pana sędziego Mateusza Bartoszka – Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, przedstawiającym postępowanie sędziów w dniu 13 grudnia 2023 r.;
2) zawiadamia Prokuratora Generalnego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Pana sędziego Mateusza Bartoszka – Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przez grupę sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w celu przeprowadzenia postępowania karnego.

UZASADNIENIE
Jak wynika z pisma z dnia 14 grudnia 2023 r. Pana sędziego Mateusza Bartoszka – Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w dniu 13 grudnia 2023 r. w jego gabinecie doszło do zdarzenia nieznajdującego precedensu w najnowszej historii polskiego sądownictwa po 1989 r.

Zdarzenie opisane w piśmie, z uwagi na datę i okoliczności jego zaistnienia, przywołuje mroczne momenty naszych dziejów współczesnych. Kojarzy się z faktami sprzed lat, kiedy to dopuszczano się haniebnych czynów wobec sędziów starających się zachować elementarną przyzwoitość w trudnych dla całego narodu dniach po wprowadzeniu stanu wojennego.

Z pisma Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu wynika, że grupa sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu wtargnęła do jego gabinetu i zażądała ustąpienia Pana sędziego Mateusza Bartoszka z funkcji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu pod groźbą podjęcia działań godzących zarówno w jego dobra osobiste, jak i jego dobra jako osoby sprawującej funkcje publiczne.
Powyższe zachowanie wymaga zbadania przez właściwe organy przez pryzmat zasad etyki sędziowskiej oraz z punktu widzenia znamion czynów zabronionych określonych w art. 190 § 1, art. 191 § 1, art. 224 § 1 i 2 oraz art. 231 § 1 Kodeksu karnego.

                                                                                                                                                                                                                 Przewodniczący
                                                                                                                                                                                                                 Krajowej Rady Sądownictwa
                                                                                                                                                                                                                 sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka

Data wydarzenia: 15-12-23

Podczas zakończonego 15 grudnia 2023 r. posiedzenia plenarnego Krajowej Rady Sądownictwa rozstrzygnięto konkursy na sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przed podjęciem decyzji członkowie Rady publicznie wysłuchiwali kandydatów, którzy przedstawiali swój dorobek orzeczniczy i naukowy oraz omawiali ciekawe i ważne zagadnienie prawne. Odpowiadali też na pytania członków Rady. Przebieg posiedzenia można było śledzić na żywo dzięki transmisji internetowej.

W konkursie na stanowisko sędziego Izby Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego wzięli udział: dr hab. Kazimierz Stanisław Bandarzewski - sędzia WSA w Krakowie, Jolanta Górska - sędzia WSA w Gdańsku, prof. Artur Kuś - sędzia WSA w Warszawie, dr hab. Diana Ewa Trzcińska - sędzia WSA w Gdańsku. Rada w głosowaniu zdecydowała o przedstawieniu Prezydentowi RP wniosku o powołanie na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Artura Kusia. Pozostali kandydaci nie otrzymali wymaganej liczby głosów.

W konkursie na stanowisko sędziego Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego uczestniczyli: Tomasz Błaszkiewicz - sędzia Sądu Rejonowego w Sulęcinie, prof. dr hab. Artur Kuś - sędzia WSA w Warszawie, Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz - sędzia WSA w Warszawie, dr hab. Wojciech Maciejko - prof. Akademii im. F. Modrzewskiego, Alojzy Skrodzki - sędzia WSA w Warszawie, Tomasz Smoleń - sędzia WSA w Rzeszowie, Bartłomiej Starosta - sędzia Sądu Rejonowego w Sulęcinie, dr. hab. Marcin Trzebiatowski - profesor KUL, Dariusz Zalewski – sędzia WSA w Białymstoku.

Rada w głosowaniu tajnym zdecydowała o przedstawieniu Prezydentowi RP wniosku o powołanie na stanowiska sędziów Izby Gospodarczej NSA: prof. Wojciecha Maciejki i sędziego WSA Dariusza Zalewskiego. Pozostali kandydaci nie otrzymali wymaganej liczby głosów.

Krajowa Rada Sądownictwa rozstrzygnęła konkurs na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Krakowie i podjęła uchwałę o przedstawieniu Prezydentowi RP wniosku o powołanie na to stanowisko sędziego Piotra Kowalskiego.

Rada postanowiła zwrócić się do Prezydenta RP z wnioskami o powołanie dwóch asesorów na stanowiska sędziów sądów rejonowych.

Na wniosek Komisji do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych KRS zdecydowała o zaskarżeniu dwóch wyroków sądów dyscyplinarnych. W przypadku sędziego, który przekroczył terminy sporządzenia uzasadnień Rada wnioskuje o zmniejszenie kary, a w przypadku sędziego w stanie spoczynku, który złożył nieprawdziwe oświadczenie lustracyjne o jej podwyższenie.

Członkowie Rady podjęli uchwałę dotyczącą uczestnictwa przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach o sygn. P 4/23 oraz P 6/23 z wniosku Sądu Najwyższego.

Rada rozpatrzyła także 20 spraw dotyczących wniosków o cofnięcie zgłoszeń udziału w konkursach, pozytywnie rozpatrzyła jedno oświadczenie woli dalszego zajmowania stanowiska sędziowskiego, jeden wniosek o stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku i jeden wniosek o przeniesienie w stan spoczynku.

Uzupełnione zostały także składy komisji problemowych: posłanka Anna Maria Żukowska została wybrana do Komisji do spraw etyki sędziów i asesorów sądowych, a senator Kazimierz Ujazdowski do Komisji do spraw opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa.

Krajowa Rada Sądownictwa zaopiniowała trzy projekty aktów prawnych.

                                                                                                                                                                                                          Rzecznik Prasowy
                                                                                                                                                                                                          Krajowej Rady Sądownictwa