Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 27 czerwca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 625 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 27 czerwca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 623 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku

Data wydarzenia: 2022-06-24
Data końca wydarzenia: 2022-06-24

Podczas posiedzenia plenarnego Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 21-24 czerwca 2022 r. zostały rozpoznane 173 wnioski egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w sądach powszechnych.
Instytucja asesora sądowego wedle obowiązującego modelu funkcjonuje od 2017 r. Należy przypomnieć, że model asesury przewiduje transparentny i w pełni obiektywny dobór kandydatów na określone stanowiska asesorskie. Minister Sprawiedliwości ogłasza listę wolnych stanowisk asesorskich. Z ogłaszanej puli aplikanci dokonują wyboru według kolejności z liczby uzyskanych punktów z egzaminu sędziowskiego. Krajowa Rada Sądownictwa może wyrazić sprzeciw wobec mianowania z uwagi na niespełnienie kryteriów formalnych, w tym braku przesłanki nieskazitelności charakteru oraz posiadania wyłącznego obywatelstwa polskiego.
Dwóch egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej posiada również obywatelstwo innego państwa. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2021 r., poz. 21) Krajowa Rada Sądownictwa może wyrazić zgodę na zajmowanie stanowiska asesora sądowego przez aplikanta pomimo posiadania obywatelstwa innego państwa. W tych dwóch przypadkach Rada nie wyraziła takiej zgody, a w konsekwencji wyraziła sprzeciw wobec ich powołania na stanowisko asesora sądowego. Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa odwołanie nie przysługuje.
Wyrażenie zgody na posiadanie obywatelstwa innego państwa uwzględniana jest w wyjątkowych przypadkach. W tych przypadkach nie zachodziły okoliczności za wyrażeniem takiej zgody, gdyż po stronie kandydatów nie zachodziły trudności w zrzeczeniu się obywatelstwa innego państwa. Zrzeczenie się nie wywoływało dla tych aplikantów negatywnych skutków w żadnej sferze ich życia, gdyż dotyczyło obywatelstwa państwa będącego członkiem Unii Europejskiej.
Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwały o wystąpieniu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskami o powołanie 171 aplikantów na stanowiska asesora sądowego w sądach powszechnych. Przedstawiam poniżej podstawowe dane statystyczne ich dotyczące.

Wybrane stanowiska asesorskie uszeregowane pod względem apelacji:
1. białostocka 3
2. gdańska 20
3. katowicka 30
4. krakowska 25
5. lubelska 11
6. łódzka 15
7. poznańska 18
8. rzeszowska 5
9. szczecińska 2
10. warszawska 27
11. wrocławska 15
suma: 171

Egzaminowani aplikanci aplikacji sędziowskiej – podział pod względem płci:
kobiety: 94
mężczyźni: 77

Egzaminowani aplikanci aplikacji sędziowskiej – struktura wieku:
Wiek;         Liczba osób
1. 36-42     20
2. 32-35     49
3. 27-31     102
suma: 171
Średnia wieku pozytywnie zaopiniowanego egzaminowanego aplikanta aplikacji sędziowskiej wyniosła – 32,5

Wybrane stanowiska asesorskie uszeregowane pod względem wybranego wydziału orzeczniczego:
1. cywilny 81
2. gospodarczy 28
3. karny 37
4. pracy i ubezpieczeń społecznych 15
5. upadłościowo-restrukturyzacyjny 10
suma: 171

Egzaminowani aplikanci aplikacji sędziowskiej – podział pod względem aplikacji:
sędziowska uzupełniająca: 59
sędziowska: 112

Egzaminowani aplikanci aplikacji sędziowskiej pod względem liczby uzyskanych punktów z egzaminu sędziowskiego:
Liczba punktów; Liczba osób
1. 300-314,5         20
2. 290-299            31
3. 280-289            34
4. 270-279            31
5. 260-269            26
6. 250-259            17
7. 240-249             8
8. 218-239            4
suma: 171

Średnia liczba uzyskanych punktów z egzaminu sędziowskiego pozytywnie zaopiniowanego egzaminowanego aplikanta aplikacji sędziowskiej wyniosła – 278

Podczas posiedzenia Rady zostały również rozpatrzone postępowania nominacyjne do niżej wymienionych sądów:
1. Sąd Rejonowy w Mielcu MP z 2020 r., poz. 585;
2. Sąd Okręgowy w Radomiu MP z 2019 r., poz. 179;
3. Sąd Apelacyjny w Gdańsku MP z 2021 r., poz. 13;
4. Sąd Apelacyjny w Katowicach MP z 2020 r., poz. 769;
5. Sąd Rejonowy w Jarosławiu MP z 2021 r., poz. 274;
6. Sąd Apelacyjny w Krakowie MP z 2020 r., poz. 622;
7. Sąd Apelacyjny w Krakowie MP z 2018 r., poz. 1085;
8. WSA w Białymstoku (asesor w WSA) MP z 2021 r., poz. 971;

Podczas posiedzenia Rady zostały rozpatrzone sprawy indywidualne dotyczące niżej wymienionych kategorii spraw:
1. 2 wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw;
2. 1 wniosku o przeniesienie sędziego w stan spoczynku ze względu na stan zdrowia;
3. 2 oświadczeń sędziów, którzy wyrazili wolę dalszego zajmowania stanowiska;
4. 4 oświadczeń kandydatów, którzy wycofali swoje zgłoszenia w postępowaniach nominacyjny.

Podczas posiedzenia Rady zostały również zaopiniowane 4 projekty aktów prawnych.

Data wydarzenia: 2022-06-21
Data końca wydarzenia: 2022-06-24

21 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
22 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
23 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
24 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

INFORMACJA O LICZBIE POSTĘPOWAŃ NOMINACYJNYCH, KTÓRE WPŁYNĄ DO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

223 postępowania nominacyjnych – ogłoszone od 7 czerwca 2021 r. – nie zostały przekazane do Rady i należy oczekiwać, że wpłyną celem rozpoznania.

 

W dniu 9 czerwca 2022 r. do Rady wpłynęły z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 173 wnioski egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej o mianowanie do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego.

INFORMACJA O LICZBIE SPRAW INDYWIDUALNYCH, KTÓRE OCZEKUJĄ NA ROZPOZNANIE PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA

122 postępowania nominacyjne – 225 kandydatów na 131 stanowiska sędziowskie i asesorskie, w tym:

 • 75 postępowań nominacyjnych – 113 kandydatów na 75 stanowisk sędziowskich;
 • 1 postępowanie nominacyjne – 2 kandydatów na 1 stanowisko sędziego w Sądzie Najwyższym (PO SN)
 • 7 postępowań nominacyjnych – 16 kandydatów na 7 stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych (PO SN) – w tym 4 odroczone
 • 25 postępowań nominacyjnych – Asesor SR wniosek o powołanie na stanowisko sędziego SR
 • 3 postępowania nominacyjne – 17 kandydatów na 11 stanowisk sędziego w Sądzie Najwyższym (16 marca 2022 r. data obwieszczenia Prezydenta RP o wolnych stanowiskach w Monitorze Polskim)
 • 4 postępowania nominacyjne – 25 kandydatów na 5 stanowisk sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (1 obwieszczenie Prezydenta RP o wolnych stanowiskach sędziego – 3 postępowania – ogłoszone w Monitorze Polskim 18 marca 2022 r. oraz 1 obwieszczenie Prezydenta RP ogłoszone w Monitorze Polskim w dniu 19 kwietnia 2022 r.)
 • 1 postępowanie nominacyjne – 4 kandydatów na 1 stanowisko sędziego WSA nowy tryb (1 obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku sędziego ogłoszone w Monitorze Polskim 23 maja2022 r.
 • 5 postępowań nominacyjnych – 23 kandydatów o powołanie na 5 stanowisk asesora sądowego w WSA
 • 2 postępowania nominacyjne – 2 asesorów sądowych w WSA wniosek o powołanie na stanowisko sędziego WSA

Inne sprawy indywidualne:

 • 0 oświadczenia woli kandydatów o wycofaniu ich kart zgłoszeń z postępowań nominacyjnych;
 • 1 wniosek – wznowienie postępowania;
 • 1 wniosek – ponowne rozpatrzenie sprawy (po SN);
 • 4 oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego (w tym 1 odroczony);
 • 9 wniosków – odwołania od zmiany podziału czynności
 • 2 wnioski – przeniesienie sędziego w stan spoczynku z uwagi na stan zdrowia