Data wydarzenia: 11-05-21
Data końca wydarzenia: 14-05-21


11 maja – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
12 maja – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
13 maja – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
14 maja – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 11-14 maja 2021 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (druk sejmowy nr 1005);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (nr w wykazie prac UD 187);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Cywilny;
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;
11. Cofnięcia zgłoszeń i umorzenia;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
ODROCZONE:
12.1. SO w Koszalinie MP z 2020 r., poz. 726 (2 kandydatów na 1 miejsce);
NSA:
12.2. NSA Izba Ogólnoadministracyjna MP z 2020 r., poz. 831 (14 kandydatów na 3 miejsca);
12.3. NSA Izba Ogólnoadministracyjna MP z 2020 r., poz. 842 (24 kandydatów na 3 miejsca);
POWOŁANIE NA STANOWISKO ASESORA DO WSA:
12.4. Asesor do WSA w Krakowie MP z 2020 r., poz. 659 (5 kandydatów na 1 miejsce);
12.5. Asesor do WSA w Łodzi MP z 2020 r., poz. 858 (5 kandydatów na 1 miejsce);
12.6. Asesor do WSA w Warszawie MP z 2020 r., poz. 771 (14 kandydatów na 4 miejsca);
12.7. Asesor do WSA w Warszawie MP z 2020 r., poz. 658 (30 kandydatów na 5 miejsc);
POWOŁANIE ASESORA WSA NA STANOWISKO SĘDZIEGO WSA:
12.8. do WSA w Bydgoszczy;
SĄDY POWSZECHNE:
12.9. SA we Wrocławiu MP z 2020 r., poz. 773 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.10. SA we Wrocławiu MP z 2020 r., poz. 775 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.11. SA we Wrocławiu MP z 2020 r., poz. 776 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.12. SA we Wrocławiu MP z 2020 r., poz. 795 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.13. SA we Wrocławiu MP z 2020 r., poz. 942 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.14. SA we Wrocławiu MP z 2020 r., poz. 1037 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.15. SA we Wrocławiu MP z 2020 r., poz. 769 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.16. SO w Poznaniu MP z 2020 r., poz. 942 (1 kandydat na 1 miejsce);
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.17. do SO w Szczecinie MP z 2018 r., poz. 283;
PO SN:
12.18. SN Izba Cywilna MP z 2018 r., poz. 831 (3 kandydatów na 4 miejsca);
12.19. NSA Izba Finansowa MP z 2018 r., poz. 634 (2 kandydatów na 2 miejsca);
12.20. Asesor do WSA w Gdańsku MP z 2018 r., poz. 520;
12.21. SA w Krakowie MP z 2018 r., poz. 1085 (4 kandydatów na 6 miejsc);
12.22. SO w Rzeszowie MP z 2018 r., poz. 713 (2 kandydatów na 1 miejsce);
13. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od podziału czynności;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku;
17. Przyjęcie Protokołu;
18. Wniosek o wyłączenie członka KRS od udziału w postępowaniu przed Radą na podstawie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziego w NSA w Izbie Gospodarczej MP z 2020 r., poz. 857;
19. Wniosek o wyłączenie członka KRS od udziału w postępowaniu przed Radą na podstawie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziego w NSA w Izbie Ogólnoadministracyjnej MP z 2020 r., poz. 831;
20. Wniosek o wyłączenie członka KRS od udziału w postępowaniu przed Radą na podstawie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziego w NSA w Izbie Ogólnoadministracyjnej MP z 2020 r., poz. 842;
21. Wniosek o wyłączenie członka KRS od udziału w postępowaniu przed Radą na podstawie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziego w NSA w Izbie Gospodarczej MP z 2020 r., poz. 842;
22. Wolne wnioski;

kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
24 maja 2021 r.
7 czerwca 2021 r.
21 czerwca 2021 r.
12 lipca 2021 r.
26 lipca 2021 r.
6 września 2021 r.
20 września 2021 r.
11 października 2021 r.
25 października 2021 r.
15 listopada 2021 r.
29 listopada 2021 r.
13 grudnia 2021 r.;

kolejne posiedzenia plenarne KRS:
25-28 maja 2021 r.
8-11 czerwca 2021 r.
22-25 czerwca 2021 r.
13-16 lipca 2021 r.
27-30 lipca 2021 r.
7-10 września 2021 r.
21-24 września 2021 r.
12-15 października 2021 r.
26-29 października 2021 r.
16-19 listopada 2021 r.
30 listopada – 3 grudnia 2021 r.
14-17 grudnia 2021 r.;