Data wydarzenia: 27-04-21
Data końca wydarzenia: 30-04-21


27 kwietnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
28 kwietnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
29 kwietnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
30 kwietnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 27-30 kwietnia 2021 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk sejmowy nr 999);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (druk sejmowy nr 1005);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (nr w wykazie A389);
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących prostej spółki akcyjnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (nr w wykazie A 392);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (B551);
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o stowarzyszeniach lokatorów i miejskim rzeczniku praw lokatorów i spółdzielców (druk senacki nr 359);
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1073);
4.8. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta oraz sposobu korzystania i zamykania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (A427);
4.9. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrównaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela;
4.10. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (numer w Wykazie MS A 421);
4.11. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania upadłościowego oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt do zgłoszeń wierzytelności oraz zbioru dokumentów (numer w Wykazie MS A 422);
4.12. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (numer w Wykazie MS A 423);
4.13. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu o zatwierdzenie układu (numer w Wykazie MS A424);
4.14. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, z prośbą o przedstawienie opinii (Nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów UD61;
4.15. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 381);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;
11. Cofnięcia zgłoszeń i umorzenia;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
WSA:
12.1. WSA we Wrocławiu MP z 2020 r., poz. 745 (24 kandydatów na 4 miejsca);
POWOŁANIE ASESORA SR NA STANOWISKO SĘDZIEGO SR:
12.2. do SR w Głogowie;
12.3. do SR w Legnicy;
12.4. do SR w Głubczycach;
12.5. do SR w Głubczycach;
12.6. do SR w Nysie;
12.7. do SR w Oleśnie;
12.8. do SR w Opolu;
12.9. do SR w Opolu;
12.10. do SR w Opolu;
12.11. do SR w Bydgoszczy;
12.12. do SR w Bydgoszczy;
12.13. do SR w Bydgoszczy;
12.14. do SR w Bydgoszczy;
12.15. do SR w Inowrocławiu;
12.16. do SR w Inowrocławiu;
12.17. do SR w Szubinie;
12.18. do SR w Tucholi;
12.19. do SR w Żninie;
12.20. do SR w Braniewie;
12.21. do SR w Elblągu;
12.22. do SR w Elblągu;
12.23. do SR w Iławie;
12.24. do SR w Iławie;
12.25. do SR w Ostródzie;
12.26. do SR w Ostródzie;
12.27. do SR w Ostródzie;
12.28. do SR Gdańska-Południe w Gdańsku;
12.29. do SR Gdańska-Południe w Gdańsku;
12.30. do SR Gdańska-Południe w Gdańsku;
12.31. do SR Gdańska-Północ w Gdańsku;
12.32. do SR Gdańska-Północ w Gdańsku;
12.33. do SR Gdańska-Północ w Gdańsku;
12.34. do SR Gdańska-Północ w Gdańsku;
12.35. do SR Gdańska-Północ w Gdańsku;
12.36. do SR Gdańska-Północ w Gdańsku;
12.37. do SR Gdańska-Północ w Gdańsku;
12.38. do SR Gdańska-Północ w Gdańsku;
12.39. do SR Gdańska-Północ w Gdańsku;
12.40. do SR w Kartuzach;
12.41. do SR w Kartuzach;
12.42. do SR w Kartuzach;
12.43. do SR w Tczewie;
12.44. do SR w Wejherowie;
12.45. do SR w Brodnicy;
12.46. do SR w Chełmnie;
12.47. do SR w Toruniu;
12.48. do SR we Włocławku;
12.49. do SR we Włocławku;
12.50. do SR w Radziejowie;
12.51. do SR w Częstochowie;
12.52. do SR w Zawierciu;
12.53. do SR w Kaliszu;
12.54. do SR dla Łodzi-Śródmiescia w Łodzi;
12.55. do SR dla Łodzi-Widzewa w Łodzi;
12.56. do SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;
12.57. do SR w Lesznie;
SĄDY POWSZECHNE:
12.58. SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu MP z 2020 r., poz. 787
(3 kandydatów na 1 miejsce);
12.59. SO w Lublinie MP z 2020 r., poz. 778 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.60. SO w Lublinie MP z 2020 r., poz. 787 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.61. SO w Radomiu MP z 2020 r., poz. 585 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.62. SA w Rzeszowie MP z 2020 r., poz. 787 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.63. SO w Koszalinie MP z 2020 r., poz. 726 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.64. SO w Koszalinie MP z 2020 r., poz. 769 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.65. SO w Koszalinie MP z 2020 r., poz. 942 (2 kandydatów na 1 miejsce);
PO SN:
12.66. NSA Izba Finansowa MP z 2018 r., poz. 634 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.67. Asesor do WSA w Gdańsku MP z 2018 r., poz. 520;
12.68. SO w Olsztynie MP z 2019 r., poz. 578 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.69. SA w Katowicach MP z 2018 r., poz. 323 (2 kandydatów na 3 miejsca);
12.70. SA w Krakowie MP z 2018 r., poz. 1085 (4 kandydatów na 3 miejsca);
12.71. SO w Rzeszowie MP z 2018 r., poz. 713 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.72. SO Warszawa-Praga w Warszawie MP z 2019 r., poz. 23 (1 kandydat na 1 miejsce);
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.73. do SO w Szczecinie MP z 2018 r., poz. 283;
ZASTRZEŻENIA:
12.74. do SR w Gliwicach MP z 2021 r., poz. 13;
12.75. do SO w Warszawie MP z 2021 r., poz. 8;
13. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od podziału czynności;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku;
17. Przyjęcie Protokołu;
18. Wolne wnioski;

kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
10 maja 2021 r.
24 maja 2021 r.
7 czerwca 2021 r.
21 czerwca 2021 r.
12 lipca 2021 r.
26 lipca 2021 r.
6 września 2021 r.
20 września 2021 r.
11 października 2021 r.
25 października 2021 r.
15 listopada 2021 r.
29 listopada 2021 r.
13 grudnia 2021 r.;

kolejne posiedzenia plenarne KRS:
11-14 maja 2021 r.
25-28 maja 2021 r.
8-11 czerwca 2021 r.
22-25 czerwca 2021 r.
13-16 lipca 2021 r.
27-30 lipca 2021 r.
7-10 września 2021 r.
21-24 września 2021 r.
12-15 października 2021 r.
26-29 października 2021 r.
16-19 listopada 2021 r.
30 listopada – 3 grudnia 2021 r.
14-17 grudnia 2021 r.;