Data wydarzenia: 16-02-21
Data końca wydarzenia: 19-02-21

16 lutego – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
17 lutego – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
18 lutego – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
19 lutego – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 16-19 lutego 2021 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postepowania karnego (druk senacki nr 239);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 765);
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądowym rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (nr w wykazie prac B528);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o uregulowaniu roszczeń reprywatyzacyjnych;
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 828 i 828-A);
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw;
4.8. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy –Prawo przedsiębiorców oraz ustawy – kodeks cywilny;
4.9. Propozycja opinii w przedmiocie stanowiska Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji do projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 185 S);
4.10. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zasadach wykonywania orzeczeń ETPCz;
4.11. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny (UC53);
4.12. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny;
4.13. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zniesienia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego;
4.14. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczpospolitej Polskiej przez właściwe organy;
4.15. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (numer w wykazie praz B545);
4.16. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 867);
4.17. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 866);
4.18. Propozycja opinii w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o wyrównaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoN-2 (druk senacki nr 307);
4.19. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac UD 148);
4.20. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, (numer w wykazie prac UC24);
4.21. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków oraz ich składania do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz sposobu posługiwania się dokumentami oraz kopiami dokumentów wydanymi w postaci elektronicznej (nr w wykazie A 386);
4.22. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy – prawo telekomunikacyjne;
4.23. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Numer wykazie prac UD 51);
4.24. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zamieszczania danych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz sposobu przetwarzania i ujawniania danych zawartych w Rejestrze, a także trybu i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych zgromadzonych w Rejestrze do badań naukowych oraz do celów statystycznych (nr w wykazie A425);
4.25. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (numer w wykazie prac A 384);
4.26. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta RP zamieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
4.27. Propozycja opinii w przedmiocie projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:
1) w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Sosnowcu,
2) zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw,
3) zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych,
4) zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym
rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych,
5) zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym
rozpoznawania spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych,
6) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów okręgowych właściwych do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych,
7) zmianującego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej właściwości innych sądów okręgowych, 8) zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej,
9) zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym;
5.Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;
6.Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;
7.Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8.Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;
9.Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
10.Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;
11.Cofnięcia zgłoszeń;
12.Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
MIANOWANIE EGZAMINOWANYCH APLIKANTÓW APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKA ASESORÓW W SĄDACH POWSZECHNYCH:
Apelacja Białostocka (4 aplikantów):
12.1. do SR w Białymstoku;
12.2. do SR w Olsztynie;
12.3. do SR w Olsztynie;
12.4. do SR w Pułtusku;
Apelacja Gdańska (12 aplikantów):
12.5. do SR w Bydgoszczy;
12.6. do SR w Bydgoszczy;
12.7. do SR w Bydgoszczy;
12.8. do SR Gdańsk-Południe w Gdańsku;
12.9. do SR Gdańsk-Północ w Gdańsku;
12.10. do SR w Gdyni;
12.11. do SR w Gdyni;
12.12. do SR w Starogardzie Gdańskim;
12.13. do SR w Starogardzie Gdańskim;
12.14. do SR w Wejherowie;
12.15. do SR w Lęborku;
12.16. do SR w Rypinie;
Apelacja Katowicka (17 aplikantów):
12.17. do SR w Bielsku-Białej;
12.18. do SR w Żywcu;
12.19. do SR w Myszkowie;
12.20. do SR w Zawierciu;
12.21. do SR w Gliwicach;
12.22. do SR w Tarnowskich Górach;
12.23. do SR w Tarnowskich Górach;
12.24. do SR Katowice-Wschód w Katowicach;
12.25. do SR Katowice-Wschód w Katowicach;
12.26. do SR Katowice-Wschód w Katowicach;
12.27. do SR Katowice-Zachód w Katowicach;
12.28. do SR w Będzinie;
12.29. do SR w Będzinie;
12.30. do SR w Bytomiu;
12.31. do SR w Bytomiu;
12.32. do SR w Dąbrowie Górniczej;
12.33. do SR w Rybniku;
Apelacja Krakowska (11 aplikantów):
12.34. do SR w Opatowie;
12.35. do SR w Starachowicach;
12.36. do SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie;
12.37. do SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie;
12.38. do SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie;
12.39. do SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;
12.40. do SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;
12.41. do SR w Oświęcimiu;
12.42. do SR w Suchej Beskidzkiej;
12.43. do SR w Wieliczce;
12.44. do SR w Nowym Targu;
Apelacja Lubelska (5 aplikantów):
12.45. do SR Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku;
12.46. do SR Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku;
12.47. do SR w Białej Podlaskiej;
12.48. do SR w Radomiu;
12.49. do SR w Siedlcach;
Apelacja Łódzka (13 aplikantów):
12.50. do SR w Kępnie;
12.51. do SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
12.52. do SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
12.53. do SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
12.54. do SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
12.55. do SR dla Łodzi-Widzewa w Łodzi;
12.56. do SR w Brzezinach;
12.57. do SR w Skierniewicach;
12.58. do SR w Piotrkowie Trybunalskim;
12.59. do SR w Piotrkowie Trybunalskim;
12.60. do SR w Piotrkowie Trybunalskim;
12.61. do SR w Płońsku;
12.62. do SR w Żyrardowie;
Apelacja Poznańska (6 aplikantów):
12.63. do SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
12.64. do SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
12.65. do SR we Wrześni;
12.66. do SR w Złotowie;
12.67. do SR w Zielonej Górze;
12.68. do SR w Żarach;
Apelacja Szczecińska (5 aplikantów):
12.69. do SR w Gorzowie Wielkopolskim;
12.70. do SR Szczecin-Centrum w Szczecinie;
12.71. do SR w Goleniowie;
12.72. do SR w Goleniowie;
12.73. do SR w Gryficach;
Apelacja Warszawska (11 aplikantów):
12.74. do SR dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie;
12.75. do SR dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie;
12.76. do SR dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie;
12.77. do SR w Wołominie;
12.78. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.79. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.80. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.81. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.82. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.83. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.84. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.85. do SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;
Apelacja Wrocławska (12 aplikantów):
12.86. do SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;
12.87. do SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;
12.88. do SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;
12.89. do SR dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu;
12.90. do SR dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu;
12.91. do SR dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu;
12.92. do SR w Oławie;
12.93. do SR w Strzelinie;
12.94. do SR w Lubinie;
12.95. do SR w Lubinie;
12.96. do SR w Nysie;
12.97. do SR w Opolu;
POWOŁANIE ASESORA NA URZĄD SEDZIEGO:
12.98. do SR w Bielsku-Białej;
12.99. do SR w Bielsku-Białej;
12.100. do SR w Cieszynie;
12.101. do SR w Sieradzu;
ODROCZONE:
12.102. SA we Wrocławiu MP z 2020 r., poz. 585 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.103. SO w Jeleniej Górze MP z 2020 r., poz. 726 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.104. SR w Świdnicy MP z 2020 r., poz. 585 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.105. SO w Słupsku MP z 2020 r., poz. 726 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.106. SO w Bielsku-Białej MP z 2020 r., poz. 778 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.107. SA w Krakowie MP z 2020 r., poz. 726 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.108. SO w Płocku MP z 2020 r., poz. 585 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.109. SA w Poznaniu MP z 2020 r., poz. 775 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.110. SR w Mielcu MP z 2020 r., poz. 585 (10 kandydatów na 1 miejsce);
12.111. SA w Szczecinie MP z 2020 r., poz. 622 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.112. SA w Szczecinie MP z 2020 r., poz. 787 (1 kandydat na 1 miejsce);
PO SN:
12.113. SO w Słupsku MP z 2019 r., poz. 54 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.114. SO w Katowicach MP z 2018 r., poz. 274 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.115. SA w Lublinie MP z 2018 r., poz. 518 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.116. SO w Zielonej-Górze MP z 2018 r., poz. 283 (1 kandydat na 1 miejsce);
ZASTRZEŻENIA:
12.117. SR w Szamotułach MP z 2020 r., poz. 1036;
13. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od podziału czynności;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku;
17. Przyjęcie Protokołu;
18. Opinia KRS w przedmiocie odwołania z funkcji Wiceprezesa SR w Myśliborzu;
19. Wybór członka Prezydium KRS;
20. Wolne wnioski;

Kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
8 marca 2021 r.
22 marca 2021 r.
12 kwietnia 2021 r.
26 kwietnia 2021 r.
17 maja 2021 r.
7 czerwca 2021 r.
21 czerwca 2021 r.
12 lipca 2021 r.
26 lipca 2021 r.
6 września 2021 r.
20 września 2021 r.
11 października 2021 r.
25 października 2021 r.
15 listopada 2021 r.
29 listopada 2021 r.
13 grudnia 2021 r.;

Kolejne posiedzenia plenarne KRS:
9-12 marca 2021 r.
23-26 marca 2021 r.
13-16 kwietnia 2021 r.
27-30 kwietnia 2021 r.
18-21 maja 2021 r.
8-11 czerwca 2021 r.
22-25 czerwca 2021 r.
13-16 lipca 2021 r.
27-30 lipca 2021 r.
7-10 września 2021 r.
21-24 września 2021 r.
12-15 października 2021 r.
26-29 października 2021 r.
16-19 listopada 2021 r.
30 listopada – 3 grudnia 2021 r.
14-17 grudnia 2021 r.;