Data wydarzenia: 09-03-21
Data końca wydarzenia: 12-03-21

 

  9 marca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
10 marca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
11 marca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
12 marca – godz.  9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie                                    

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 9-12 marca 2021 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 828 i 828-A);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 866);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zamieszczania danych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz sposobu przetwarzania i ujawniania danych zawartych w Rejestrze, a także trybu i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych zgromadzonych w Rejestrze do badań naukowych oraz do celów statystycznych (nr w wykazie A425);
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych (nr w wykazie A420);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (druk nr 916);
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa;
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 935);
4.8. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 951);
4.9. Propozycja opinii w przedmiocie Projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach restrukturyzacyjnych (nr w wykazie prac A420);
4.10. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;
11. Cofnięcia zgłoszeń i umorzenia;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
POWOŁANIE ASESORA WSA NA STANOWISKO SĘDZIEGO WSA:
12.1. do WSA w Gorzowie Wielkopolskim;
12.2. do WSA w Gorzowie Wielkopolskim;
POWOŁANIE ASESORA SR NA STANOWISKO SĘDZIEGO SR:
12.3. do SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
12.4. do SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
12.5. do SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
12.6. do SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
12.7. do SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
12.8. do SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
12.9. do SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
12.10. SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
12.11. do SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
12.12. do SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
12.13. do SR w Pabianicach;
12.14. do SR w Zgierzu;
12.15. do SR w Sochaczewie;
12.16. do SR w Żyrardowie;
12.17. do SR w Koninie;
12.18. do SR w Koninie;
12.19. do SR w Jarosławiu;
WSA:
12.20. Asesor do WSA we Wrocławiu MP z 2019 r., poz. 726 (7 kandydatów na 2 miejsca);
12.21. Asesor do WSA w Gdańsku MP z 2019 r., poz. 353 (4 kandydatów na 2 miejsca);
12.22. Asesor do WSA w Warszawie MP z 2019 r., poz. 1105 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.23. WSA w Gdańsku MP z 2020 r., poz. 744 (5 kandydatów na 1 miejsce);
12.24. WSA w Gorzowie Wielkopolskim MP z 2020 r., poz. 743 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.25. WSA w Krakowie MP z 2020 r., poz. 734 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.26. WSA w Krakowie MP z 2020 r., poz. 770 (6 kandydatów na 1 miejsce);
12.27. WSA w Łodzi MP z 2020 r., poz. 736 (5 kandydatów na 1 miejsce);
12.28. WSA w Łodzi MP z 2020 r., poz. 747 (7 kandydatów na 1 miejsce);
SĄDY POWSZECHNE:
12.29. SO w Olsztynie MP z 2020 r., poz. 726 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.30. SO w Słupsku MP z 2019 r., poz. 807 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.31. SR w Cieszynie MP z 2020 r., poz. 787 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.32. SO w Częstochowie MP z 2020 r., poz. 726 (7 kandydatów na 1 miejsce);
12.33. SO w Rybniku MP z 2020 r., poz. 776 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.34. SO w Zamościu MP z 2020 r., poz. 778 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.35. SO w Łodzi MP z 2020 r., poz. 778 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.36. SO w Łodzi MP z 2020 r., poz. 787 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.37. SO w Poznaniu MP z 2020 r., poz. 769 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.38. SO w Poznaniu MP z 2020 r., poz. 776 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.39. SR w Goleniowie MP z 2020 r., poz. 622 (5 kandydatów na 1 miejsce);
12.40. SO w Warszawie MP z 2020 r., poz. 585 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.41. SO w Warszawie MP z 2020 r., poz. 622 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.42. SO w Warszawie MP z 2020 r., poz. 475 (2 kandydatów na 1 miejsce);
PO SN:
12.43. SO w Katowicach MP z 2018 r., poz. 274 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.44. SO w Zielonej-Górze MP z 2018 r., poz. 283 (1 kandydat na 1 miejsce);
13. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od podziału czynności;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku;
17. Przyjęcie Protokołu;
18. Opinia KRS w przedmiocie odwołania z funkcji Wiceprezesa SR w Myśliborzu;
19. Wolne wnioski.

Kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
22 marca 2021 r.
12 kwietnia 2021 r.
26 kwietnia 2021 r.
17 maja 2021 r.
7 czerwca 2021 r.
21 czerwca 2021 r.
12 lipca 2021 r.
26 lipca 2021 r.
6 września 2021 r.
20 września 2021 r.
11 października 2021 r.
25 października 2021 r.
15 listopada 2021 r.
29 listopada 2021 r.
13 grudnia 2021 r.;

Kolejne posiedzenia plenarne KRS:
23-26 marca 2021 r.
13-16 kwietnia 2021 r.
27-30 kwietnia 2021 r.
18-21 maja 2021 r.
8-11 czerwca 2021 r.
22-25 czerwca 2021 r.
13-16 lipca 2021 r.
27-30 lipca 2021 r.
7-10 września 2021 r.
21-24 września 2021 r.
12-15 października 2021 r.
26-29 października 2021 r.
16-19 listopada 2021 r.
30 listopada – 3 grudnia 2021 r.
14-17 grudnia 2021 r.;