Data wydarzenia: 12-01-21
Data końca wydarzenia: 15-01-21

12 stycznia – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
13 stycznia – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
14 stycznia – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
15 stycznia – godz. 09:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 12-15 stycznia 2021 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postepowania karnego (druk senacki nr 239);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 765);
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie projektu Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa;
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu (druk nr 224);
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądowym rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (nr w wykazie prac B528);
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o uregulowaniu roszczeń reprywatyzacyjnych;
4.8. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 828 i 828-A);
4.9. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw;
4.10. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, (nr w wykazie prac UD 140);
4.11. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy –Prawo przedsiębiorców oraz ustawy – kodeks cywilny;
4.12. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących skutków rozprzestrzeniania się COVID-19 w związku z udzielaniem zamówień publicznych i zawieraniem umów;
4.13. Propozycja opinii w przedmiocie stanowiska Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji do projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 185 S);
4.14. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zasadach wykonywania orzeczeń ETPCz;
4.15. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny (UC53);
4.16. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny;
4.17. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zniesienia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego;
4.18. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy;
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;
11. Cofnięcia zgłoszeń;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
12.1. SA we Wrocławiu MP z 2020 r., poz. 585 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.2. SR w Świdnicy MP z 2020 r., poz. 585 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.3. SO w Koszalinie MP z 2020 r., poz. 622 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.4. Asesor do WSA w Bydgoszczy MP z 2020 r., poz. 649 (8 kandydatów na 2 miejsca);
12.5. Asesor do WSA w Olsztynie MP z 2020 r., poz. 660 (9 kandydatów na 1 miejsce);
12.6. Powołanie asesora na urząd sędziego SR w Bielsku-Białej;
12.7. Powołanie asesora na urząd sędziego SR w Bielsku-Białej;
12.8. Powołanie asesora na urząd sędziego SR w Cieszynie;
12.9. Powołanie asesora na urząd sędziego SR w Kaliszu;
12.10. Powołanie asesora na urząd sędziego SR w Sieradzu;
12.11. Powołanie asesora na urząd sędziego SR w Brzozowie;
12.12. Powołanie asesora na urząd sędziego SR w Przemyślu;
12.13. SO we Wrocławiu MP z 2020 r., poz. 801 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.14. SO w Jeleniej Górze MP z 2020 r., poz. 726 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.15. SO w Legnicy MP z 2020 r., poz. 778 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.16. SO w Legnicy MP z 2020 r., poz. 787 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.17. SO w Gdańsku MP z 2020 r., poz. 769 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.18. SO w Gdańsku MP z 2020 r., poz. 773 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.19. SO w Słupsku MP z 2020 r., poz. 726 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.20. SO w Bielsku-Białej MP z 2020 r., poz. 778 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.21. SO w Rybniku MP z 2020 r., poz. 775 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.22. SR w Jastrzębiu-Zdroju MP z 2020 r., poz. 622 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.23. SA w Krakowie MP z 2020 r., poz. 726 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.24. SO w Płocku MP z 2020 r., poz. 585 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.25. SO w Płocku MP z 2020 r., poz. 622 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.26. SO w Płocku MP z 2020 r., poz. 726 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.27. SA w Poznaniu MP z 2020 r., poz. 775 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.28. SO w Poznaniu MP z 2020 r., poz. 773 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.29. SO w Poznaniu MP z 2020 r., poz. 787 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.30. SR w Mielcu MP z 2020 r., poz. 585 (10 kandydatów na 1 miejsce);
12.31. SA w Szczecinie MP z 2020 r., poz. 622 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.32. SA w Szczecinie MP z 2020 r., poz. 787 (1 kandydat na 1 miejsce);
PO SN:
12.33. SA w Gdańsku MP z 2018 r., poz. 323 (2 kandydatów na 4 miejsca);
12.34. SO w Słupsku MP z 2019 r., poz. 54 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.35. SO w Katowicach MP z 2018 r., poz. 274 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.36. SA w Lublinie MP z 2018 r., poz. 518 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.37. SO w Zielonej-Górze MP z 2018 r., poz. 283 (1 kandydat na 1 miejsce);
ZASTRZEŻENIA:
12.38. SR w Szamotułach MP z 2020 r., poz. 1036;
13. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od podziału czynności;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku;
17. Przyjęcie Protokołu:
 - Nr 15/2020 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 17-20 listopada 2020 r.;
 - Nr 16/2020 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 8-11 grudnia 2020 r.;
18. Wolne wnioski;

Kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
25 stycznia 2021 r.
15 lutego 2021 r.
8 marca 2021 r.
22 marca 2021 r.
12 kwietnia 2021 r.
26 kwietnia 2021 r.
17 maja 2021 r.
7 czerwca 2021 r.
21 czerwca 2021 r.
12 lipca 2021 r.
26 lipca 2021 r.
6 września 2021 r.
20 września 2021 r.
11 października 2021 r.
25 października 2021 r.
15 listopada 2021 r.
29 listopada 2021 r.
13 grudnia 2021 r.;

Kolejne posiedzenia plenarne KRS:
26-29 stycznia 2021 r.
16-19 lutego 2021 r.
9-12 marca 2021 r.
23-26 marca 2021 r.
13-16 kwietnia 2021 r.
27-30 kwietnia 2021 r.
18-21 maja 2021 r.
8-11 czerwca 2021 r.
22-25 czerwca 2021 r.
13-16 lipca 2021 r.
27-30 lipca 2021 r.
7-10 września 2021 r.
21-24 września 2021 r.
12-15 października 2021 r.
26-29 października 2021 r.
16-19 listopada 2021 r.
30 listopada – 3 grudnia 2021 r.
14-17 grudnia 2021 r.;