Data wydarzenia: 08-12-20
Data końca wydarzenia: 11-12-20

8 grudnia – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
9 grudnia – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
10 grudnia – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
11 grudnia – godz. 09:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 8-11 grudnia 2020 r.
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS.
3. Informacje i komunikaty.
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze;
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:
1) w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Sosnowcu,
2) zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw,
3) zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych,
4) zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych,
5) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów okręgowych właściwych do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych,
6) zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych,
7) zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej,
8) zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym;

4.4. Propozycja opinii w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości zmieniających rozporządzenia w sprawie:
1) przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych;
2) ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw;
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postepowania karnego (druk senacki nr 239);
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy –Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 188);
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw;
4.8. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 765);
4.9. Propozycja opinii w przedmiocie projektu Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa;
4.10. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu (druk nr 224);
4.11. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądowym rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych;

5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów.
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji.
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg.
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych.
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości.
11. Cofnięcia zgłoszeń.

12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
12.1. SA we Wrocławiu MP z 2020 r., poz. 585 (1 kandydat na 1 miejsce)
12.2. SO w Częstochowie MP z 2019 r., poz. 1144 (1 kandydat na 1 miejsce)
12.3. SO w Kielcach MP z 2020 r., poz. 475 (1 kandydat na 1 miejsce)
12.4. SO w Tarnowie MP z 2020 r., poz. 622 (1 kandydat na 1 miejsce)
12.5. SO w Lublinie MP z 2019 r., poz. 1144 (2 kandydatów na 1 miejsce)
12.6. SO w Przemyślu MP z 2020 r., poz. 622 (2 kandydatów na 1 miejsce)
12.7. SO w Warszawie MP z 2019 r., poz. 178 (4 kandydatów na 1 miejsce)
12.8. SR dla m.st. Warszawy w Warszawie MP z 2018 r., poz. 611 (3 kandydatów na 3 miejsca)
12.9. SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie MP z 2019 r., poz. 23 (3 kandydatów na 1 miejsce)
12.10. Powołanie asesora na urząd sędziego SR w Kaliszu
12.11. Powołanie asesora na urząd sędziego SR w Brzozowie
12.12. Powołanie asesora na urząd sędziego SR w Krośnie
12.13. Powołanie asesora na urząd sędziego SR w Sanoku
12.14. Powołanie asesora na urząd sędziego SR w Przemyślu
12.15. Powołanie asesora na urząd sędziego SR w Przemyślu
12.16. SR w Świdnicy MP z 2020 r., poz. 585 (2 kandydatów na 1 miejsce)
12.17. SR w Przasnyszu MP z 2020 r., poz. 585 (2 kandydatów na 1 miejsce)
12.18. SR w Inowrocławiu MP z 2020 r., poz. 726 (1 kandydat na 1 miejsce)
12.19. SA w Katowicach MP z 2020 r., poz. 475 (2 kandydatów na 1 miejsce)
12.20. SA w Katowicach MP z 2020 r., poz. 622 (1 kandydat na 1 miejsce)
12.21. SO w Katowicach MP z 2020 r., poz. 474 (1 kandydat na 1 miejsce)
12.22. SO w Katowicach MP z 2020 r., poz. 585 (1 kandydat na 1 miejsce)
12.23. SO w Katowicach MP z 2020 r., poz. 622 (2 kandydatów na 1 miejsce)
12.24. SR w Bytomiu MP z 2020 r., poz. 475 (2 kandydatów na 1 miejsce)
12.25. SR w Dąbrowie Górniczej MP z 2020 r., poz. 250 (7 kandydatów na 1 miejsce)
12.26. SO w Rybniku MP z 2020 r., poz. 769 (1 kandydat na 1 miejsce)
12.27. SO w Rybniku MP z 2020 r., poz. 773 (1 kandydat na 1 miejsce)
12.28. SO w Siedlcach MP z 2020 r., poz. 585 (3 kandydatów na 1 miejsce)
12.29. SA w Łodzi MP z 2020 r., poz. 622 (1 kandydat na 1 miejsce)
12.30. SA w Łodzi MP z 2020 r., poz. 795 (1 kandydat na 1 miejsce)
12.31. SO w Kaliszu MP z 2020 r., poz. 787 (1 kandydat na 1 miejsce)
12.32. SA w Rzeszowie MP z 2020 r., poz. 585 (1 kandydat na 1 miejsce)
12.33. SO w Koszalinie MP z 2020 r., poz. 622 (1 kandydat na 1 miejsce)

PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.34. WSA w Warszawie MP z 2018 r., poz. 1043 (17 kandydatów na 2 miejsca)

PO SN:
12.35. SA w Gdańsku MP z 2018 r., poz. 323 (2 kandydatów na 4 miejsca)
12.36. SO w Słupsku MP z 2019 r., poz. 54 (2 kandydatów na 1 miejsce)
12.37. SO w Katowicach MP z 2018 r., poz. 274 (2 kandydatów na 1 miejsce)

ZASTRZEŻENIA:
12.38. SR w Bytomiu MP z 2020 r., poz. 775
13. Odwołania od podziału czynności.
14. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku.
15. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku.
16. Przyjęcie Protokołu Nr 15/2020 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 17-20 listopada 2020 r.;
17. Wolne wnioski;


kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
11 stycznia 2021 r.
25 stycznia 2021 r.
15 lutego 2021 r.
8 marca 2021 r.
22 marca 2021 r.
12 kwietnia 2021 r.
26 kwietnia 2021 r.
17 maja 2021 r.
7 czerwca 2021 r.
21 czerwca 2021 r.
12 lipca 2021 r.
26 lipca 2021 r.
6 września 2021 r.
20 września 2021 r.
11 października 2021 r.
25 października 2021 r.
15 listopada 2021 r.
29 listopada 2021 r.
13 grudnia 2021 r.;

kolejne posiedzenia plenarne KRS:
12-15 stycznia 2021 r.
26-29 stycznia 2021 r.
16-19 lutego 2021 r.
9-12 marca 2021 r.
23-26 marca 2021 r.
13-16 kwietnia 2021 r.
27-30 kwietnia 2021 r.
18-21 maja 2021 r.
8-11 czerwca 2021 r.
22-25 czerwca 2021 r.
13-16 lipca 2021 r.
27-30 lipca 2021 r.
7-10 września 2021 r.
21-24 września 2021 r.
12-15 października 2021 r.
26-29 października 2021 r.
16-19 listopada 2021 r.
30 listopada – 3 grudnia 2021 r.
14-17 grudnia 2021 r.;